Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

20 LAT FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Sza­nowni Pań­stwo,

rok 2013 to wyjąt­kowy czas dla Fun­da­cji Rozwoju Systemu Edu­ka­cji. Jest to ostatni rok dzia­łal­no­ści pro­gra­mów „Ucze­nie się przez całe życie” oraz „Mło­dzież w dzia­ła­niu” w edy­cji 2007-2013, które są koor­dy­no­wane przez FRSE. Jed­no­cze­śnie wraz z koń­cem tej edy­cji edu­ka­cyjne pro­gramy unijne obcho­dzą jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia w Euro­pie i 15-lecia obec­no­ści w Pol­sce.

Jest nam nie­zmier­nie miło, że wraz z tak okrą­głymi jubi­le­uszami Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji ma szansę obcho­dzić swój wła­sny – jubi­le­usz 20-lecia dzia­łal­no­ści. Dokład­nie 23 czerwca 1993 FRSE została powo­łana przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej Zdo­by­sława Fli­sow­skiego jako fun­da­cja Skarbu Pań­stwa.

Dziś jeste­śmy jedyną w Pol­sce insty­tu­cją z tak ogrom­nym doświad­cze­niem w zarzą­dza­niu m.in. kil­ku­na­stoma edu­ka­cyj­nymi pro­gra­mami euro­pej­skimi. Nie­wiele osób jed­nak wie, że początki FRSE się­gają cza­sów, w któ­rych o udziale w takich pro­gra­mach, jak Era­smus czy Come­nius, można było w naszym kraju jedy­nie poma­rzyć.

Począt­kowo Fun­da­cja reali­zo­wała pro­gramy TESSA, TERM i SMART finan­so­wane z fun­du­szu PHARE oraz na­dal kon­ty­nu­owany Tem­pus. Kilka lat póź­niej w 1998 roku, gdy Pol­ska jako kraj sto­wa­rzy­szony z Unią Euro­pej­ską roz­po­częła reali­za­cję edu­ka­cyj­nych pro­gra­mów wspól­no­to­wych, FRSE stała się natu­ral­nym koor­dy­na­to­rem wdra­ża­nia w Pol­sce pro­gra­mów Socra­tes„Mło­dzież dla Europy”. Z cza­sem zaję­li­śmy się rów­nież koor­dy­na­cją Pol­sko-Litew­skiego Fun­du­szu Wymiany Mło­dzieży, Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego i Szko­le­nio­wego oraz Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego Sciex-NMSch.

Bez cie­nia prze­sady można więc powie­dzieć o FRSE, że wpro­wa­dzała do Pol­ski Unię Euro­pej­ską na długo przed­tem, zanim Pol­ska stała się jej for­mal­nym człon­kiem w 2004 r.

Z oka­zji 20-lecia dzia­łal­no­ści przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji dla bene­fi­cjen­tów i przy­ja­ciół Fun­da­cji. Wyda­rze­nia zwią­zane z obcho­dami zapla­no­wane zostały na cały rok 2013, a kul­mi­na­cja obcho­dów nastąpi jesie­nią na gali pod­su­mo­wu­ją­cej kon­kurs Edu­In­spi­ra­cje.

Zapra­szam do wspól­nego świę­to­wa­nia i dzię­kuję za te 20 lat wszyst­kim, któ­rzy reali­zo­wali pro­jekty w pro­gra­mach zarzą­dza­nych przez naszą Fun­da­cję, wszyst­kim pra­cow­ni­kom i oso­bom wspie­ra­ją­cym naszą dzia­łal­ność. Mam nadzieję, że przed nami co naj­mniej dru­gie tyle rów­nie uda­nych lat.

Miro­sław Mar­czew­ski,
dyrek­tor gene­ralny Fun­da­cji Rozwoju Systemu Edu­ka­cji