Zgłoś się po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapraszamy do składania wniosków w projekcie systemowym Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Fotoreportaże 2012


Zapraszamy do zapoznania się z nową nową publikacją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to zbiór fotoreportaży z wybranych projektów realizowanych przez beneficjentów programów koordynowanych przez FRSE.

Wspólne studia? OK!


Dlaczego współpraca uczelni przy realizacji wybranych kierunków studiów jest istotna dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego?

Poszukujemy ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”


Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany pro­mo­wa­niem pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” w swoim regio­nie, masz doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów tego pro­gramu oraz dzia­łasz na tere­nie jed­nego z woje­wództw: zachod­nio-pomor­skiego, pod­la­skiego, lubu­skiego, wiel­ko­pol­skiego, dol­no­ślą­skiego, kujaw­sko-pomor­skiego, zachę­camy Cię do zosta­nia naszym amba­sa­do­rem!