Relacja z II dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Polityka młodzieżowa powinna być traktowana priorytetowo przy rozdzielaniu funduszy UE. To jedna z rekomendacji uczestników III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego. Drugiego dnia konferencji gościem specjalnym był komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannes Hahn.

Młodzi wskazali kierunek

III Forum Partnerstwa Wschodniego to dwudniowa konferencja zorganizowana w Warszawie z udziałem decydentów i ponad 300 przedstawicieli organizacji młodzieżowych z całej Europy. Większość gości stanowią działacze z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu – i właśnie dlatego gościem specjalnym drugiego dnia obrad był Johannes Hahn – unijny komisarz zajmujący się współpracą z krajami sąsiadującymi z Unią. Otwierając obrady przekonywał, że warszawskie spotkanie jest niesłychane ważne, bo to młodzi ludzie zdecydują, jak będzie wyglądać przyszłość Starego Kontynentu. – Mam nadzieję, że zrobicie dobrą robotę, bo właśnie zostałem dziadkiem – i przyszłością Europy jestem mocno zainteresowany – podkreślił.

Johannes Hahn przedstawił osiągnięcia Komisji Europejskiej w obszarze współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. – Bardzo ważnym, symbolicznym elementem naszych działań jest liberalizacja przepisów wizowych. Chcemy tworzyć rzeczywistość bez granic, także tych administracyjnych, dlatego cieszymy się, że młodzież z Ukrainy, Gruzji i Mołdowy może już podróżować do Unii bez wiz – podkreślił Hahn. – Być może czyni to świat mniejszym, ale w pozytywnym wymiarze: jesteśmy bliżej siebie – dodał komisarz.

Poinformował też o postępach w zawieraniu umów stowarzyszeniowych. Do tej pory porozumienia takie UE zawarła z Ukrainą, Gruzja i Mołdową. – Jest mi niezwykle miło ogłosić, że zakończyliśmy też negocjacje w sprawie nowej umowy z Armenią. Rozpoczęły się rozmowy w tej sprawie z Azerbejdżanem, zrobiono też pierwsze kroki w ramach „polityki krytycznego zaangażowania” z Białorusią – powiedział Hahn.

Unijny komisarz wymienił też przykłady zaangażowania Unii w rozwój polityki młodzieżowej. – Najważniejszym przedsięwzięciem jest oczywiście Erasmus+. Po raz pierwszy zresztą byli stypendyści tego programu znaleźli się w składzie Komisji Europejskiej – jest ich aż troje – podkreślił. – W przyszłości w ramach polityki młodzieżowej będziemy skupiać się na tworzeniu szans na wzrost zatrudnienia, na edukacji i kształtowaniu postawy przedsiębiorczości oraz na stwarzaniu młodzieży jak największej liczby sposobności do udziału w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym – zapowiedział.

Komisarz wymienił też konkretne przykłady zaangażowania Unii w rozwój współpracy młodzieżowej z krajami Partnerstwa Wschodniego. – W ciągu ostatnich trzech lat UE wydała ponad 100 mln euro m.in. na realizację 7500 programów mobilności – przypomniał. Zapowiedział też, że do końca tego roku ponad 500 szkół z krajów Partnerstwa będzie włączonych do programu eTwinning – skorzysta z internetowej platformy umożliwiającej komunikację, wspólną pracę nad projektami i tworzenie społeczności online. W przyszłym roku w Gruzji zacznie też działać pierwsza europejska szkoła oferująca stypendia dla najlepszych uczniów, nie tylko z Gruzji. – Ponadto UE w ramach programu „UE for Youth” zarezerwowała 20 mln euro na promowanie aktywnych postaw młodych ludzi, rozwijanie ich kompetencji przywódczych i przedsiębiorczości. Kolejnych 8 mln euro zostanie przeznaczonych na wspieranie młodych ludzi z krajów Partnerstwa, chcących zaangażować się w życie polityczne i społeczne – mówił komisarz.

W trakcie sesji otwierającej II dzień obrad głos zabrał również Madis Lepajoe. Zastępca sekretarza generalnego ds. młodzieży i spraw międzynarodowych w estońskim Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych przypomniał, że jego kraj w lipcu przejmie prezydencję w Unii Europejskiej i przedstawił jej priorytety. Wśród nich będą m.in. działania na rzecz zwiększenia zaangażowania młodzieży w bieżącą działalność UE oraz rozpoczęcie debaty pod hasłem „Młodzież w Europie – i co dalej”. Lepajoe zaprosił młodych działaczy do udziału w Europejskiej Konferencji Młodzieżowej, organizowanej przez władze w Tallinie w październiku br.

Estoński gość opowiedział również o pomyśle jego kraju na zwiększanie aktywności młodzieży. Jest nim rozwój technologii cyfrowych. – Mamy świadomość, że wielu młodych ludzi żyje w świecie wirtualnym. Jak zachęcić ich do życia w tym realnym? Właśnie wykorzystując narzędzia cyfrowe – podkreślił.

Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na dwie tury warsztatów. Podobnie jak w czwartek, młodzież mogła wziąć udział w spotkaniach zatytułowanych „Młodzi ludzie jako aktywni, krytyczni i odpowiedzialni obywatele”, „Młodzi ludzi i przedsiębiorczość – jak wziąć przyszłość w swoje ręce” oraz „Młodzi ludzie i dzisiejsza edukacja: formalna, nieformalna i pozaformalna”.

To właśnie wnioski i postulaty opracowane w trakcie tych spotkań trafiły na listę rekomendacji III Forum. Uczestnicy konferencji zaapelowali m.in. o stworzenie spójnej polityki wobec procesu decyzyjnego, zarządzanego wspólnie przez rząd i młodzież. Zwrócili też uwagę na konieczność podniesienia efektywności istniejących i stworzenie nowych mechanizmów wzmacniających, usprawniających i monitorujących prawa młodzieży oraz zaapelowali o nadanie priorytetu polityce młodzieżowej i jej projektom przy przyznawaniu środków finansowych przez UE.

Młodzi ludzie uznali również, że UE powinna: wspierać finansowo współpracę byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego, stworzyć międzynarodowy fundusz inwestycyjny wspierający przedsiębiorczość społeczną oraz wprowadzić naukę przedsiębiorczości do programów kształcenia. W zakresie współpracy między różnymi rodzajami edukacji młodzi zaapelowali o wspieranie synergii pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną. Wszystkie rekomendacje III Forum zostaną przedstawione uczestnikom „dorosłego” Szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad.

W sesji podsumowującej konferencję głos zabrali Vassilis Maragos z dyrekcji generalnej ds. rozszerzenia i krajów sąsiadujących Komisji Europejskiej oraz podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki. – Dziękuję za te rekomendacje, szczególnie dotyczące przedsiębiorczości – powiedział Maragos. – Mamy ogromną pracę domową do wykonania, ale Wy również. Postrzegam młodzież jako przewodników na drodze zmiany, bo wierzę, że każde pokolenie przychodzi z nową wizją przyszłości, z nowymi propozycjami. Musimy teraz razem pracować, aby wasze zaangażowanie  było stałe, ustrukturyzowane, co musimy razem wypracować, w ramach konkretnego dialogu w każdym z krajów – powiedział.

Wiceszef polskiego MSZ zaapelował z kolei do młodych, by nie zapominali o podnoszeniu kompetencji. – Żeby się zaangażować w kreowanie przyszłości, musicie podnosić kwalifikacje, zdobywać wiedzę – to podstawa w naszym życiu. Mam nadzieję, że właśnie tego nauczyliście się podczas Forum. Bądźcie aktywni, krytyczni, kształtujcie przyszłość – swoją i swoich krajów. Liczę, że pewnego dnia spotkamy się w zupełnie zjednoczonej Europie – powiedział Bartosz Cichocki.

Konferencję zakończył koncert w Reducie Banku Polskiego.

Organizatorami III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ośrodek SALTO-EECA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Eastern Partnership Youth Forum

Relacja z I dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń na temat zaangażowania społecznego młodych ludzi – takie są cele trwającego w Warszawie III Forum Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego. W programie pierwszego dnia obrad były m.in. warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej.

Wspólnie pokonać bariery

Spotkanie, w którym uczestniczy ponad 300 osób z 33 krajów Europy – m.in. Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Armenii i Azerbejdżanu – jest okazją do zidentyfikowania problemów utrudniających młodym ludziom uczestnictwo w procesach decyzyjnych oraz do opracowania rozwiązań, które sprawią, że decydenci na poziomie krajowym i unijnym będą lepiej reagować na problemy młodego pokolenia.

Rekomendacje wypracowane w trakcie warszawskiego spotkania zostaną przedstawione podczas „dorosłego” szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad. Spotkanie ma jednak wymiar nie tylko oficjalny. Dla organizatorów istotna jest również integracja i budowanie przyjaznych relacji – temu właśnie służyła gra miejska, zorganizowana wieczorem w przeddzień inauguracji Forum.

Konferencję otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Podkreślił on, że Polska od wielu lat przywiązuje dużą wagę do rozwijania relacji ze społeczeństwami naszych sąsiadów ze Wschodu, promowania dialogu i budowania postaw otwartości i tolerancji, czego potwierdzeniem jest pełnienie przez nasz kraj roli gospodarza Forum. – Młode pokolenie powinno być w większym stopniu beneficjentem współpracy z Unią Europejską – to na Was spoczywa odpowiedzialność za kształt Europy, państw i lokalnych społeczności – mówił do uczestników minister Kopeć.

Przedstawiciel MEN zaznaczył, że Polska wspierała i wspiera rozszerzenie unijnych inicjatyw młodzieżowych na młodych ludzi z krajów Partnerstwa Wschodniego. Podkreślił też znaczenie programu Erasmus+ i zaapelował, by tworzony właśnie Europejski Korpus Solidarności, mający zwiększyć zaangażowanie ludzi i organizacji w inicjatywy na rzecz solidarności w Europie, objął kraje Partnerstwa Wschodniego. – Wszystkim nam zależy na rozwijaniu polityki, która jest odpowiedzią na realne problemy młodego człowieka, i w której młody człowiek jest prawdziwym partnerem – zadeklarował.

Uczestników Forum powitała również Martine Reicherts, dyrektor generalna ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu w Komisji Europejskiej. W emocjonalnym przemówieniu zaapelowała do młodych ludzi, by zechcieli przejąć odpowiedzialność za Europę. – Musicie poczuć, że macie moc. Budujmy wspólnotę opartą na wartościach, bo wciąż mamy wokół siebie zjawiska, o których chciałoby się powiedzieć: never again. Zapomnijmy o granicach – widzę na tej sali, że młodzi ludzie z Azerbejdżanu niczym nie różnią się od młodych z Londynu. Wszyscy marzą o wolności, demokracji, mają profile w mediach społecznościowych, cały czas kontaktują się ze sobą i wymieniają idee. To bardzo dobrze! Polityka nie powinna polegać ani na gadaniu ani na słuchaniu starców. Polityka to to, co dzieje się tutaj: dzielenie się wiedzą, ideami, wspólne chodzenie do kina i na piwo – stwierdziła Reicherts. Zaapelowała, by młodzież zaczęła rozdawać karty w Europie, bo „starzy” politycy – jej zdaniem – zawiedli.

Sesję otwierającą zakończył dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji. – Nieco zazdroszczę pani Reicherts tak osobistego przemówienia. I też powiem coś zupełnie od siebie. Gdy zaczynałem pracę w FRSE pod koniec lat 90., Fundacja była instytucją bardzo małą. Przez te lata systematycznie rośliśmy, teraz zatrudniamy setki osób i prowadzimy całe portfolio programów edukacyjnych i młodzieżowych. I Wam wszystkim życzę dokładnie tego samego: rozwoju. Uczyńmy naszą przyszłość jeszcze lepszą – z Waszą pomocą i Waszymi rękami – powiedział Paweł Poszytek.

Drugim ważnym punktem programu był panel dyskusyjny zatytułowany „Zwiększanie aktywności młodych ludzi w różnorodnej, skomunikowanej Europie, gwarantującej włączenie społeczne”. W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie młodzieży i sportu Azerbejdżanu – Intigam Babayew, Gruzji – Revaz Javelidze, Mołdowy – Pavel Ianet oraz Ukrainy – Oleksandr Yarema, a także przedstawiciele: Europejskiego Forum Młodzieży – Ville Majamaa, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego – Aleksandra Kalatozishvili i Europejskiej Agencji Działań Zewnętrznych – Boris Iaroschevitch.

Decydenci omówili sytuację młodzieży w swoich krajach i rozwój polityki młodzieżowej. Podkreślili, że wszelkie działania w tym zakresie powinny być prowadzone wyłącznie przy udziale młodych ludzi – i zapewnili, tak właśnie się dzieje. Ministrowie przyznali jednocześnie, że w niektórych państwach wciąż sporym problemem jest polityczny nacisk na organizacje młodzieżowe, będący reliktem dawnego systemu.

W trakcie dyskusji wśród największych barier dla aktywności młodych ludzi wymieniono brak wsparcia finansowego, deficyt zaufania do rządzących oraz niedostateczne wsparcie osób o mniejszych szansach, m.in. mniejszości. Ville Majamaa zauważył, że do podstawowych problemów należy też bariera językowa. – Korzystanie z usług tłumaczy, jak wiemy, jest drogie. Ale to może być wskazówka dla decydentów, na jakiego rodzaju granty powinny móc liczyć organizacje młodzieżowe – stwierdził. Boris Ignashevitsch zaapelował natomiast, by młodzież z krajów Partnerstwa Wschodniego patrzyła nie tylko w stronę Brukseli – i od niej oczekiwała wsparcia – ale też coraz ściślej współpracowała między sobą. – Wymiana nie może być jednotorowa ani jednokierunkowa. Liczymy w Europie na waszą energię, dynamizm, doświadczenie. My też chcemy się od was wiele nauczyć. Wszyscy przecież stoimy de facto przed tymi samymi wyzwaniami – liczy się edukacja, zatrudnienie, aktywność obywatelska i upodmiotowienie. Liczę, że będziecie aktywni – mówił Iarochevitch.

Popołudniową część pierwszego dnia konferencji rozpoczęło spotkanie europejskiej młodzieży z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Szefowa MEN przedstawiła realizowaną reformę oświaty, podkreślając m.in. znaczenie ciągłego kształcenia nauczycieli, stałego aktualizowania programów szkolnych oraz rozwoju umiejętności współpracy między uczniami i kształtowania postaw obywatelskich. Później Anna Zalewska przez kilkadziesiąt minut odpowiadała na pytania młodych ludzi, dotyczące m.in. roli nauczycieli w edukacji obywatelskiej czy zwiększania udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polsko-ukraińskiej współpracy młodzieżowej. – Apeluję o to, byście przygotowywali nie idee, ale konkretne rozwiązania. Zbyt często jest tak, że tego rodzaju spotkania kończą się bez wyraźnych efektów – stwierdziła. – Pomyślcie i przyjdźcie z postulatami do ministerstwa, będziemy załatwiać – dodała.

Goście konferencji mogli się spotkać również z innymi „grubymi rybami”. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, reprezentanci Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, pracownicy Partnerstwa UE-Rada Europy na rzecz młodzieży oraz przedstawiciele FRSE, SALTO EECA i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Równocześnie trwały warsztaty dotyczące przedsiębiorczości społecznej, komunikacji strategicznej, promowania wolontariatu oraz wykorzystywania nowych narzędzi informatycznych do angażowania młodzieży. Młodzi ludzie mieli również do dyspozycji m.in. sale do networkingu i minibibliotekę.

W sesji wieczornej zorganizowano warsztaty tematyczne zatytułowane „Młodzi ludzie jako aktywni, krytyczni i odpowiedzialni obywatele”, „Młodzi ludzi i przedsiębiorczość – jak wziąć przyszłość w swoje ręce” oraz „Młodzi ludzie i dzisiejsza edukacja: formalna, nieformalna i pozaformalna”. Pierwszy dzień obrad zakończył się spotkaniem w Belwederze. W zabytkowych wnętrzach użyczonych przez Kancelarię Prezydenta goście konferencji z kilkudziesięciu krajów mogli podzielić się wrażeniami i posłuchać opinii osób z innych krajów.

Organizatorami III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ośrodek SALTO-EECA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Zapraszamy do przeczytania relacji z II dnia konferencji – gościem specjalnym był unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hann.

Eastern Partnership Youth Forum

Erasmus+ w smartfonie


Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym.

Moc jest w nas! Relacja z POWERGEDON


8-10 czerwca, w Przypkach k. Warszawy, odbył się POWERGEDON. Głównym celem przedsięwzięcia było podsumowanie działalności FRSE w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój.

Przerwa w dostępie do stron zarządzanych przez FRSE


W związku ze zmianą adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeniesienia serwerów do nowej lokalizacji, niektóre serwisy internetowe zarządzane przez FRSE nie będą dostępne.

Przerwa w dostępie do strony potrwa od środy (14 czerwca), od godziny 16:00 i będzie dotyczyć poniższych serwisów:

  • www.erasmusplus.org.pl
  • www.eurodesk.pl
  • www.jows.pl
  • www.eurydice.org.pl
  • www.europass.org.pl
  • www.etwinning.pl
  • www.wymianymlodziezy.frse.org.pl
  • www.eduinspiracje.org.pl
  • www.ell.org.pl
  • www.power.frse.org.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby serwery zostały przeniesione i ponownie podłączone jak najszybciej.

Erasmus+ Bus występuje w… puszczy!


Już od pół roku Erasmus+ bus podróżuje po kraju z misją informacyjną na temat szans, jakie daje uczestnictwo w największym unijnym programie edukacyjnym. Ostatni przed wakacjami wyjazd odbył się 1 czerwca, a jego celem była malownicza miejscowość w województwie podlaskim. W ciągu 6 miesięcy trwania projektu, bus wyjeżdżał na polskie drogi 11 razy, odwiedził 10 województw i przejechał łącznie ponad 5 700 kilometrów.

Gala rozdania nagród w konkursach eTwinning 2017


W miniony weekend mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z koordynatorami i uczestnikami najlepszych w tym roku projektów. Podczas gali rozdania nagród w konkursie eTwinning 2017 uhonorowaliśmy zdobywców nagród w 3 kategoriach wiekowych oraz 4 kategoriach dodatkowych.