Konsultacja w sprawie Programu „Edukacja” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021)


20 grudnia 2017 r. została podpisana umowa międzyrządowa między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem (tzw. Państwami-Darczyńcami), która rozpoczyna proces przygotowania założeń poszczególnych programów w niej uwzględnionych.

Obszary programowe określone w umowie międzyrządowej dla programu „Edukacja” to: edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży.

W założeniach programu muszą zostać uwzględnione (jako obszary szczególnej troski Państw-Darczyńców): współpraca instytucjonalna, edukacja włączająca (np. dla studentów z niepełnosprawnościami lub z innych kręgów kulturowych), mobilność studentów i pracowników szkół wyższych, wprowadzanie praktycznych komponentów do programów nauczania (np. poprzez budowanie lub wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, praktyki uczniów/studentów).

Państwa–Darczyńcy, ogłaszając założenia programów planowanych do finansowania w ramach Mechanizmów Finansowych 2014-2021 (szczegółowe założenia zawarte są w dokumencie o nazwie „Blue Book” , w odniesieniu do obszaru edukacji strony 11-12) określiły, że głównym celem udzielanego wsparcia ma być wzmocnienie kapitału ludzkiego i bazy wiedzy. Dodatkowo postanowiono, że wszystkie programy mają uwzględniać zasady równego traktowania, priorytetowo traktowane będą partnerstwa dwustronne (pomiędzy Polską a Państwem-Darczyńcą) prowadzące do zmian jakościowych.

Biorąc pod uwagę zakres i różnorodność wsparcia, jakie polskie szkoły, uczelnie i inne instytucje/ organizacje aktywnie działające w obszarze edukacji (w tym oferujące kształcenie, kreujące politykę w zakresie edukacji na każdym poziomie) otrzymują w ramach innych programów międzynarodowych (np. program Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią nt. form wsparcia, jakie powinien zaoferować program „Edukacja”, poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w poniższej ankiecie:

Link do ankiety.   Ankieta będzie aktywna do 5 lutego br.

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę z ankietą, prosimy skopiować powyższy link i wkleić go bezpośrednio w okno przeglądarki, z której Państwo na co dzień korzystają.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazane sugestie dotyczące kształtu przyszłego programu „Edukacja”!

Operator programu „Edukacja”