Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

O Fundacji

 

 

 

Od ponad dwu­dzie­stu lat Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji (FRSE) zmie­nia obli­cze pol­skiej edu­ka­cji. Daje moż­li­wość zdo­by­wa­nia zarówno wie­dzy pod­sta­wo­wej, jak i spe­cja­li­stycz­nej, w spo­sób for­malny i aka­de­micki oraz poza­for­malny i prak­tyczny. Umoż­li­wia roz­wi­ja­nie pasji w odle­głych kra­jach i lokal­nych spo­łecz­no­ściach.


FRSE jest jedyną w Pol­sce insty­tu­cją z tak ogrom­nym doświad­cze­niem w zarzą­dza­niu kil­ku­na­stoma edu­ka­cyj­nymi pro­gra­mami euro­pej­skimi. W latach 2007-2013 koor­dy­no­wała w Pol­sce pro­gramy „Mło­dzież w dzia­ła­niu” oraz „Ucze­nie się przez całe życie” (Era­smus, Leonardo da Vinci, Come­nius i Grund­tvig). Wia­ry­god­ność Fun­da­cji prze­ło­żyła się na zaufa­nie, jakim ją obda­rzono, powie­rza­jąc jej funk­cję Naro­do­wej Agen­cji Pro­gramu Era­smus+ na lata 2014-2020.


Rów­no­le­gle Fun­da­cja reali­zuje euro­pej­skie ini­cja­tywy infor­ma­cyjno-edu­ka­cyjne: Euro­pean Lan­gu­age Label, eTwin­ning, Euro­desk Pol­ska, Euro­pass, Eury­dice i EPALE. Wspiera rów­nież współ­pracę z kra­jami Wschodu poprzez Pol­sko-Litew­ski Fun­dusz Wymiany Mło­dzieży oraz Cen­trum Współ­pracy SALTO z Kra­jami Europy Wschod­niej i Kau­kazu. FRSE od kilku lat jest też ope­ra­to­rem Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego i Szko­le­nio­wego dzia­ła­ją­cego w ramach EOG oraz Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego Sciex-NMSch. FRSE reali­zuje dzia­ła­nia w ramach Prio­ry­tetu III: Wysoka jakość sys­temu oświaty POKL oraz Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza, Edu­ka­cja, Rozwój (PO WER).

FRSE na skróty

Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji jest fun­da­cją Skarbu Pań­stwa zare­je­stro­waną w Sądzie Rejo­no­wym dla mia­sta sto­łecz­nego War­szawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt reje­stra­cji doko­nany był w dn. 11.10.1993 r.

Fun­da­cja działa na pod­sta­wie sta­tutu (pobierz sta­tut) oraz ustawy o fun­da­cjach z dn. 6.04.1984 r. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z „Poli­tyką jako­ści” Fun­da­cji Rozwoju Systemu Edu­ka­cji. W 2011 roku uzy­ska­li­śmy cer­ty­fi­kat zgod­no­ści sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią z normą ISO 9001:2008 w zakre­sie zarzą­dza­nia mię­dzy­na­ro­do­wymi i kra­jo­wymi pro­gra­mami edu­ka­cyj­nymi.

Uzy­ska­nie cer­ty­fi­katu ISO 9001:2008 było poprze­dzone wie­lo­mie­sięcz­nymi przy­go­to­wa­niami w zakre­sie wpro­wa­dza­nia poli­tyki jako­ści Fun­da­cji Rozwoju Systemu Edu­ka­cji oraz dosto­so­wa­nia wewnętrz­nych pro­ce­dur fun­da­cyj­nych do nowo­cze­snych narzę­dzi zarzą­dza­nia. Cer­ty­fi­kat został odno­wiony w roku 2014.


 

    

 

Zarząd Fundacji

 • dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • Aleksandra Ścibich-Kopiec – zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • Anna Salamończyk-Mochel – członek zarządu FRSE;
 • Andrzej Wyczawski – członek zarządu FRSE.


Rada Fundacji

 • Marzenna Drab – przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • Teresa Wargocka – wiceprzewodnicząca Rady FRSE;
 • Joanna Szczawińska – członek Rady FRSE;
 • Marzena Machałek – członek Rady FRSE;
 • Jarosław Jurzak – członek Rady FRSE;
 • dr Piotr Dardziński – członek Rady FRSE;
 • Wojciech Kaczmarczyk – członek Rady FRSE;
 • Patrycja Loose – członek Rady FRSE;
 • Karol Wesołowski – członek Rady FRSE.