Ponadnarodowa mobilność edukacyjna wsparciem w kształtowaniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy

8 – 10 czerwca 2017 r.

Miejsce: Rancho pod Bocianem – Przypki

POWERGEDON to przedsięwzięcie realizowane w związku z obchodami 60-lecia istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecia realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecia Programu Erasmus + w Europie.

Celem wydarzenia jest podsumowanie działalności FRSE w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie wydarzeniem! Z uwagi na ilość zgłoszeń limit miejsc został już wyczerpany.

Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń FRSE poinformuje o wynikach wszystkie zarejestrowane drużyny. Informacja zostanie przesłana mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

null

I dzień Seminarium

W ramach pierwszego dnia (8 czerwca 2017 r.) planowana jest organizacja seminarium pn. Ponadnarodowa mobilność edukacyjna wsparciem w kształtowaniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Założeniem seminarium będzie podsumowanie projektów POWER realizowanych przez FRSE w sektorze VET i SE, prezentacja przykładów dobrych praktyk przez wybranych beneficjentów a także omówienie wyników przeprowadzonej w 2016 roku ewaluacji projektów POKL.

W ramach seminarium zostanie przeprowadzona debata pn. Ponadnarodowa mobilność edukacyjna a uczenie się dla przyszłości z udziałem zaproszonych gości. Uczestnicy będą dyskutować o wpływie wyjazdów szkoleniowych osób uczących się i kadry edukacyjnej na jakość polskiego systemu edukacji oraz kształtowanie się kompetencji związanych z rynkiem pracy.

Kompetencje a rynek pracy

Prof. zw. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; v-ce przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, v-ce przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych oraz wieloletni dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (1993 – 2007). Autor ponad 650 publikacji, a także promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent 111 rozpraw doktorskich i 35 habilitacyjnych.

 

Jak mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły? Prezentacja wyników badania wpływu zagranicznych mobilności kadry na rozwój placówek edukacyjnych

Michał Pachocki – Z wykształcenia filolog i kulturoznawca. Absolwent Studium Ewaluacji na Wydziale Socjologii UW. Od kilku lat związany z sektorem edukacji i współpracy rozwojowej. Pracował w programach rozwojowych realizowanych przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe m.in. w Fundacji Batorego, Szkole Liderów oraz  w innych instytucjach realizujących projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, obecnie w Zespole Analityczno-Badawczym, gdzie zajmuje się realizacją badań edukacyjnych dotyczących rezultatów projektów oraz wpływu programu Erasmus+ na sektor edukacji szkolnej w Polsce. Autor artykułów o tematyce edukacyjnej (publikował m.in. w czasopismach Cogito, Dyrektor Szkoły, Kształcenie Zawodowe i Języki Obce w szkole). Jest członkiem Komitetu Ewaluacyjnego programu Erasmus+ Młodzież  oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Narzędzia internetowe w zarządzaniu projektami mobilności edukacyjnej – projekt POWER VET

Dariusz Pietrzak – Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego w zakresie języka angielskiego. W 2007 roku uzyskał angielski certyfikat QTS (Qualified Teacher Status). W ramach programów Comenius, Grundtvig i Erasmus+, uczestniczył w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii – w 2007 Language and Methodology for Secondary School Teachers in Plymouth, w 2011 Language, Methodology and Culture, Brighton, w 2013 Aspects of Teaching English, Brighton, w 2014 Effective Use Of Technology In Teaching, Scarborough, w 2015 Overseas Teachers’ Course – CLIL, Dublin. Od 2014 roku jest koordynatorem wszystkich projektów Erasmus+, realizowanych przez ZSCKR w Starym Brześciu, wśród których najnowszy projekt How We Teach And Learn English skupia uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Portugalii i Polski.

 

Trwałość rezultatów mobilności w edukacji przedszkolnej – projekt POWER SE

Sylwia Górniak – Borkowska – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel j. angielskiego oraz wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Oświatą oraz Studium Menadżerów Personalnych na Politechnice Gdańskiej. Od ponad 8 lat dzieli swoje zainteresowania i czas pomiędzy praktycznym nauczaniem, a zarządzaniem Dwujęzycznym Przedszkolem MISIOLANDIA w Bydgoszczy. Wychodząc z założenia, że rozwój osobisty to nieustanny proces, regularnie szkoli się i zdobywa nowe umiejętności, które wykorzystuje w życiu osobistym i zawodowym. Koordynator i uczestnik programów Erasmus+, Comenius i PO WER, które stały się źródłem inspiracji i podstawą do podążania ścieżką efektywnej zmiany. Pasjonatka edukacji terenowej, której uczyła się od praktyków w Szkocji, Anglii i Norwegii. Autorka i współautorka programów autorskich m.in.: Nauczania J. Angielskiego w przedszkolu dwujęzycznym oraz Edukacji Ekologicznej i Terenowej dla dzieci. Przez 12 lat związana była również z branżą wydawniczą i edukacyjną – Pearson Longman, gdzie nabyła doświadczeń jako trener odpowiedzialny za warsztaty metodyczne i prezentacje produktowe, oraz później jako manager regionu.

null

II dzień POWERGEDON

W ramach drugiego dnia (9 czerwca 2017 r.) planowana jest organizacja POWERGEDONU. Ideą wydarzenia będą zadania zespołowe nawiązujące do tematyki poligonu wojskowego. Zadania będą realizowane przez 4 osobowe zespoły projektowe mające doświadczenie w zarządzaniu projektami mobilności edukacyjnej.

Zaproponowane zadania militarne będą nawiązywać do tematyki potrzebnej w trakcie realizacji projektów, które nierzadko bywają poligonem wyzwań. Charakter zadań będzie miał na celu budowanie poprawnych relacji w zespole projektowym, poprawę komunikacji pomiędzy jego członkami, grupowe rozwiązywanie problemów projektowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami projektowymi.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli beneficjentów – członków zespołów projektowych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację projektów mobilności w ramach środków POKL oraz POWER w sektorach VET i SE. Pierwszeństwo mają Beneficjenci z największą liczbą zrealizowanych projektów w ramach POKL oraz POWER. W przypadku takiej samej liczby zrealizowanych projektów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Weryfikacji zgłoszeń dokona powołana Komisja.

Szczegółowe informacje dostępne w Regulamin i sprawy organizacyjne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE zapewnia nocleg na czas trwania wydarzenia.

Dla chętnych będzie również przewidziana możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy na miejsce wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne w Regulamin i sprawy organizacyjne.

Miejsce

Rancho pod Bocianem
ul. Nadarzyńska 15
05-555 Przypki, k. Warszawy

www.ranchopodbocianem.pl

Kontakt

Agata Kłopotowska
email: aklopotowska@frse.org.pl
tel. 22 46 31 673