Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.
Ludwik Pasteur

Programy FRSE

 • Erasmus+ | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Erasmus+

  Era­smus+ to pro­gram UE w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu. Jego cał­ko­wity budżet wynosi 14,7 mld euro. Era­smus+ opiera się na osią­gnię­ciach euro­pej­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, które funk­cjo­no­wały przez 25 lat.

 • PO WER | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  PO WER

  W ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza, Edu­ka­cja, Rozwój pro­wa­dzimy pro­jekty wspie­ra­jące m.in. mobil­ność kadry edu­ka­cji szkol­nej, zagra­niczne staże dla uczniów i absol­wen­tów szkół zawo­do­wych, mobil­ność stu­den­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścią.

 • eTwinning | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  eTwinning

  eTwin­ning to łącze­nie i współ­praca szkół w Euro­pie za pośred­nic­twem mediów elek­tro­nicz­nych i pro­mo­wa­nie szko­le­nia nauczy­cieli. Jest to edu­ka­cyjny pro­gram UE, który pro­muje wyko­rzy­sty­wa­nie tech­no­lo­gii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych (TIK) w szko­łach euro­pej­skich.

 • EPALE | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  EPALE

  Elec­tro­nic Plat­form for Adult Lear­ning in Europe (EPALE) jest wie­lo­ję­zyczną plat­formą pro­mu­jącą wysoką jakość ucze­nia się doro­słych w Euro­pie prze­zna­czoną dla pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się tą tema­tyką.

 • Eurodesk | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Eurodesk

  Euro­desk to sieć infor­ma­cyjna dla mło­dzieży i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą dzia­ła­jąca w 33 kra­jach Europy. W jej skład wcho­dzi ponad 1000 orga­ni­za­cji, w tym bli­sko 100 z Pol­ski. Ich dzia­łal­ność zwią­zaną z infor­ma­cją euro­pej­ską koor­dy­nują kra­jowe biura Euro­de­sku.

 • Europass | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Europass

  Euro­pass to ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej, która umoż­li­wia oby­wa­te­lom UE pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych w spo­sób jasny i zro­zu­miały. Zwięk­sza to szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz stwa­rza nowe moż­li­wo­ści kształ­ce­nia i zdo­by­wa­nia doświad­czeń za gra­nicą.

 • Eurydice | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Eurydice

  Eury­dice jest euro­pej­ską sie­cią infor­ma­cji o edu­ka­cji. Celem pro­gramu jest wymiana infor­ma­cji o euro­pej­skich sys­te­mach edu­ka­cyj­nych, ich struk­tu­rach, spo­so­bach zarzą­dza­nia, legi­sla­cji, a także o dyna­mice prze­mian w tych sys­te­mach i kie­run­kach reform.

 • European Language Label | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  European Language Label

  Euro­pean Lan­gu­age Label (Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści w dzie­dzi­nie naucza­nia i ucze­nia się języ­ków obcych) to euro­pej­ski cer­ty­fi­kat jako­ści w edu­ka­cji języ­ko­wej. W Pol­sce przy­zna­wany jest od 2001 r. za pro­jekty wyko­rzy­stu­jące nowa­tor­skie roz­wią­za­nia naucza­niu i ucze­niu się języ­ków.

 • SALTO EECA | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  SALTO EECA

  Cen­trum Współ­pracy z Kra­jami Europy Wschod­niej i Kau­kazu SALTO EECA wraz z Kra­jami Europy Wschod­niej i Kau­kazu zaj­muje się pro­mo­cją edu­ka­cji poza­for­mal­nej i pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież w kra­jach Part­ner­stwa Wschod­niego.

 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

  Pol­sko-Litew­ski Fun­dusz Wymiany Mło­dzieży dofi­nan­so­wuje wymiany, szko­le­nia i semi­na­ria oraz pro­jekty wydaw­ni­cze i infor­ma­cyjne, a także ini­cja­tywy mło­dzie­żowe. Główną rolą Fun­du­szu jest roz­wi­ja­nie przy­ja­znych sto­sun­ków pomię­dzy Pol­ską i Litwą.

 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

  Ini­cja­tywa wspie­ra­jąca współ­pracę edu­ka­cyjną pomię­dzy Pol­ską a kra­jami-dar­czyń­cami (Nor­we­gią, Islan­dią, Liech­ten­ste­inem), któ­rej celem jest zwięk­sze­nie spój­no­ści spo­łecz­nej i eko­no­micz­nej w ramach EOG w zakre­sie edu­ka­cji.

 • Fundusz Stypendialny SCIEX | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Fundusz Stypendialny SCIEX

  Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX stwa­rza wyjąt­kowe moż­li­wo­ści dla mło­dych pra­cow­ni­kow nauko­wych w zakre­sie roz­woju kariery nauko­wej, naby­wa­nia nowych umie­jęt­no­ści oraz pro­wa­dze­nia badań w nowym śro­do­wi­sku nauko­wym.