Dziesięć lat programu Grundtvig


Polska Narodowa Agencja zorganizowała uroczystą konferencję z okazji 10-lecia programu Grundtvig w Polsce. Odbyła się ona 10 grudnia 2010 r. w Warszawie i zgromadziła beneficjentów programu, jego przyjaciół, przedstawicieli decydentów i osoby współpracujące z programem.

Pierwsza Liga Grundtviga


Konkurs Pierwsza Liga Grundtviga został ogłoszony przez Narodową Agencję Programu, Uczenie się przez całe życie” w kwietniu 2010 r. z okazji obchodów 10-lecia programu Grundtvig w Polsce.

Konkurs LEO-ON-LINE – 2010


Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zorganizowała konkurs na najciekawszą stronę internetową projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich beneficjentów Programu Leonardo da Vinci którzy w latach 2007 – 2010 realizowali projekty mobilności, transferu innowacji lub partnerskie.

Edukacja jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym


22 listo­pada 2010 r. w Biblio­tece Publicz­nej m. st. War­szawy odbyło się semi­na­rium tema­tyczne pro­gra­mów Grund­tvig i Leonardo da Vinci pt. „Edu­ka­cja jako narzę­dzie walki z ubó­stwem i wyklu­cze­niem spo­łecznym”. W spo­tka­niu wzięło udział 70 uczest­ni­ków, w więk­szo­ści obec­nych lub byłych bene­fi­cjen­tów Pro­gramu „Ucze­nie się przez całe życie”, reali­zu­ją­cych pro­jekty zwią­zane z tema­tyką wyklu­cze­nia spo­łecz­nego.

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce


W dniach 16-17 listopada 2010 r. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce, oraz Pracownią Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zorganizowało konferencję w gmachu biblioteki UW zatytułowaną „Sieci Informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”.