Obchody Europejskiego Dnia Języków


Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy. Hasło Europejskiego Dnia Języków w roku 2010: „Języki integrują” nawiązywało do obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, podkreślając również komunikacyjne potrzeby grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak osoby niesłyszące.