Ambasadorzy programu “Młodzież w działaniu”


Amba­sa­do­rzy pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” przez rok swo­jej spo­łecz­nej pracy zor­ga­ni­zo­wali 80 spo­tkań infor­ma­cyj­nych na temat pro­gramu, w któ­rych wzięło udział 1600 mło­dych ludzi. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją, która pod­su­mo­wuje i pre­zen­tuje efekty pro­jektu amba­sa­dor­skiego pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu”.

Przedsiębiorczość głównym tematem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów


Młodzi Polacy są jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorczości narodów w Europie. Obok Duńczyków, Francuzów, Greków i Włochów plasują się w grupie pozytywnie nastawionych do pracy na własny rachunek. Jest jednak duży rozdźwięk pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą. Co nas hamuje? Przede wszystkim brak kapitału, obawa przed porażką, a często nawet brak fachowej wiedzy.

Zaproszenie na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 8 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

Konkurs na Ambasadora Roku 2012/2013 rozstrzygnięty!


27 czerwca 2012 roku grupa dwu­dzie­stu kilku amba­sa­do­rów roz­po­częła dzia­ła­nia mające na celu pro­mo­cję pro­gramu oraz edu­ka­cji poza­for­mal­nej w swo­ich regio­nach. Pro­jekt amba­sa­dor­ski oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem i stał się znany nie tylko wśród innych Naro­do­wych Agen­cji w Euro­pie, ale przede wszyst­kim wśród mło­dych ludzi.