Zgłoś się po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapraszamy do składania wniosków w projekcie systemowym Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Fotoreportaże 2012


Zapraszamy do zapoznania się z nową nową publikacją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to zbiór fotoreportaży z wybranych projektów realizowanych przez beneficjentów programów koordynowanych przez FRSE.

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu, jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie czy wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów?

Wspólne studia? OK!


Dlaczego współpraca uczelni przy realizacji wybranych kierunków studiów jest istotna dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego?

Poszukujemy ambasadorów programu “Młodzież w działaniu”


Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany pro­mo­wa­niem pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” w swoim regio­nie, masz doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów tego pro­gramu oraz dzia­łasz na tere­nie jed­nego z woje­wództw: zachod­nio-pomor­skiego, pod­la­skiego, lubu­skiego, wiel­ko­pol­skiego, dol­no­ślą­skiego, kujaw­sko-pomor­skiego, zachę­camy Cię do zosta­nia naszym amba­sa­do­rem!

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013)


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości?