Konkurs na Ambasadora Roku 2012/2013 rozstrzygnięty!


27 czerwca 2012 roku grupa dwu­dzie­stu kilku amba­sa­do­rów roz­po­częła dzia­ła­nia mające na celu pro­mo­cję pro­gramu oraz edu­ka­cji poza­for­mal­nej w swo­ich regio­nach. Pro­jekt amba­sa­dor­ski oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem i stał się znany nie tylko wśród innych Naro­do­wych Agen­cji w Euro­pie, ale przede wszyst­kim wśród mło­dych ludzi.

Najnowszy raport Sieci Eurydice


Jak młodzi ludzie w UE postrzegają swój udział w życiu politycznym? Według raportu „Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviours of Young People” to właśnie młode pokolenie Europy, bardziej niż inne grupy wiekowe, uważa się za obywateli Unii Europejskiej.

Litwa przewodniczy pracom Unii Europejskiej


Litwa przejęła unijne stery od Irlandii, 31 grudnia przekaże je Grecji. W ciągu najbliższego półrocza w Brukseli i Luksemburgu Litwa zorganizuje ponad 1500 posiedzeń różnego szczebla. W kraju odbędzie się ponad 200 imprez – ponad 20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12 – parlamentarnych, około 70 spotkań grup roboczych.