Życzenia świąteczne


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Życzą Zarząd i pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W poszukiwaniu współczesnej szkoły życia


14 marca w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja „W poszukiwaniu współczesnej Szkoły Życia” poświę­cona tema­tyce Uni­wer­sy­te­tów Ludo­wych. Jej orga­ni­za­to­rem był Kaszub­ski Uni­wer­sy­tet Ludowy w Wie­życy.

Global Education & Skills Forum


W Dubaju odbyło się Global Education & Skills Forum, które w niedziele zakończyła ceremonia przyznania tzw. nauczycielskiego Nobla (Global Teacher Prize). O edukacji i wyzwaniach przed nią stojących dyskutowali przedstawiciele 110 państw, obecnych było 22 ministrów edukacji. Polskę reprezentowała ambasadorka eTwinning – Jolanta Okuniewska, która znalazła się w gronie pięćdziesięciu najlepszych nauczycieli świata.

Math & Science – seminarium kontaktowe eTwinning


Chcecie zrealizować projekt eTwinning w gimnazjum lub liceum? Wasz projekt będzie dotyczył poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Weźcie udział w międzynarodowym seminarium kontaktowym (14-17 kwietnia 2016 r., Warszawa) i znajdźcie szkołę partnerską z którą rozpoczniecie współpracę!

Dwadzieścia lat Polskiego Biura Eurydice


Jakim poziomem wykształcenia mogą pochwalić się dorośli Europejczycy? Jak finansowane są szkoły – według jakich mechanizmów, metod, kryteriów podziału środków publicznych? W jakich krajach sześciolatki chodzą do szkoły? Jakie są i od czego zależą zarobki nauczycieli w różnych krajach? Jak funkcjonują różne systemy edukacji? To tylko nieliczne z pytań na które w publikowanych raportach już od dwudziestu lat odpowiada Polskie Biuro Eurydice.

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego w Brazylii


W ramach misji edukacyjnej w Brazylii, promującej polskie szkolnictwo wyższe, odbyły się spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej oraz przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych. Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Konsultacje społeczne Eures


Komi­sja Euro­pej­ska pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łeczne w spra­wie pro­gramu Twoja praca z EURES, który wspiera mobil­ność zawo­dową ludzi mło­dych. Kon­sul­ta­cje doty­czą kształtu przy­szłych dzia­łań Komi­sji Euro­pej­skiej w zakre­sie wspie­ra­nia mobil­no­ści mło­dych pra­cow­ni­ków na tere­nie Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG) czyli 28 kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej oraz Nor­we­gii, Islan­dii Liech­ten­ste­inu.