Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane


Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.

Mobilności studentów w programach Erasmus i Erasmus+ na przestrzeni lat


Uczestnictwo Polski w programie Erasmus i Erasmus+ umożliwiło polskim studentom korzystanie z oferty mobilności oferowanych przez program – przede wszystkim z wyjazdów na zagraniczne studia i praktyki. Od 1998 r. do roku akademickiego 2015/2016 ponad 180 tys. polskich studentów wyjechało na zagraniczne stypendium. Od 2012 r. liczba wyjazdów studenckich utrzymuje się na stałym poziomie ok. 14-16 tysięcy wyjazdów każdego roku. Niniejsze opracowanie obejmuje analizę raportów indywidualnych wypełnianych przez polskich studentów po powrocie ze stypendium w latach 2007-2015.

Mobilności studentów w programie Erasmus i Erasmus+. Analiza sprawozdań studentów wyjeżdżających w latach 2007-2015 [PDF]

Współpraca sektora szkolnictwa wyższego ze światem biznesu – kategorie obszarów i wskaźniki realizacji


Program Erasmus+ wspiera mobilność zarówno studentów, jak i kadry naukowej uczelni. Jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu jakości nauczania, rozwoju kompetencji osób wyjeżdżających na studia/praktyki zawodowe. Mobilność powinna służyć w efekcie lepszemu odnalezieniu się młodych osób na rynku pracy, a kadrze na większy rozwój dydaktyczno-naukowy.

Aby wpływ ten był spotęgowany, spełnione powinny być warunki umożliwiające lepsze przejście studentów na rynek pracy oraz rozwój dydaktyczny i naukowo-badawczy kadry. W tym kontekście współpraca na linii uczelnia-biznes przybiera na znaczeniu. Celem badania jest próba określenia obszarów współpracy tych dwóch światów wraz z prezentacją metodologii wskaźników opisujących współpracę. Szczególna uwaga będzie poświęcona transferowi innowacji i kreatywnych rozwiązań. Realizacja badania obejmuje analizę desk research (przegląd praktyk międzynarodowych oraz krajowych, przegląd wskaźników, opracowanie metodologii, rozmowy z zainteresowanymi interesariuszami, pilotaż wskaźników.

Badanie losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych ze środków programu Erasmus (VET)


Badanie ma przynieść wiedzę nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów mobilności w ramach programu ERASMUS (w tym też Leonardo), a także odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazdy z Erasmusa i jeśli tak, to w jaki sposób miały wpływ na dalsze losy ich uczestników.

Badanie odnosi się do kwestii rozwoju kompetencji, wyboru dalszych ścieżek zawodowych uczniów szkolnictwa zawodowego, a także aspektów kulturowo-społecznych, w tym zagadnień mobilności wewnątrz UE, zarówno w sferze edukacji, zamieszkania, jak i pracy. Realizacja badania miała miejsce w roku 2017 (desk research i opracowanie metodologii  – I kwartał 2017 r., badanie ilościowe i jakościowe – II kwartał 2017 r.). Obecnie wyniki są w trakcie opracowywania. Raport przewidywany jest na I kwartał 2018 r.

Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+


Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Już 12 stycznia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piąta edycja tego wydarzenia.

The Network of Role Models


 

The Network of Role Models to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do grup defaworyzowanych i potrzebujących wsparcia. Głównym celem inicjatywy jest powołanie sieci osób i instytucji – wzorów do naśladowania, które mogłyby zainspirować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, z kryminalną przeszłością i innych, do powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. Wspomnianym wzorem do naśladowania może być każdy człowiek, który w ramach wolontariatu jest gotów podzielić się swoją historią, doświadczeniem i umiejętnościami z osobami, do których skierowana jest inicjatywa. Seminarium inaugurujące inicjatywę komisyjną „The Network of Role Models” odbyło się 4 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających w obszarze wykluczenia społecznego, ośrodków i centrów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, Caritas Polska, urzędów miast, aresztów śledczych, Ochotniczych Hufców Pracy, szkół i uczelni wyższych, oraz centrów wolontariatu. Spotkanie podzielono na część konferencyjną oraz warsztatową. W części pierwszej zaprezentowane zostały założenia inicjatywy oraz działalność FRSE w obszarze wykluczenia społecznego. W dalszej część Pani Anna Gorgolewska (Uniwersytet SWPS) przybliżyła uczestnikom tematykę wykluczenia społecznego oraz roli wzorów do naśladowania i ich pozytywnego wpływu na innych. Po wstępnie teoretycznym wystąpili wybrani „Role Models”, tj.:

  • p. Justyna Nowicka – psycholog pracujący w Areszcie Śledczym w Lublinie z młodocianymi przestępcami, wyróżniona w konkursie EDU Inspirator 2016 oraz p. Karolina Wychowaniak, psycholog, pracownik Centrum Wolontariatu w Lublinie – zaangażowana w projekt Nowa Droga – dedykowany dla osób młodych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze;
  • p. Monika Piasecka – reprezentująca Global Dignity Poland;
  • p. Agnieszka Kossowska –  autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności;
  • p. Beata Lebek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie. Podczas wystąpienia zaprezentowany został film opowiadający historię Kacpra, wychowanka ZSS, który mimo niepełnosprawności, został powołany do kadry narodowej pływaków;
  • p. Elmira Abasbekowa – uchodźca z Kirgistanu, dziennikarka i tłumaczka, która doświadczyła wykluczenia ze względu na pochodzenie;
  • p. Andrzej Kacorzyk – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Przedstawił nowe spojrzenie na metodę resocjalizacji poprzez nauczanie o historii Holokaustu i niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz sieciowania instytucji. Efektem prac poszczególnych grup było m.in. wskazanie grup, które doświadczają w Polsce wykluczenia społecznego, określenie cech potencjalnego „Role Model” oraz sprecyzowanie swoich oczekiwań względem inicjatywy.

 

Prezentacje z seminarium do pobrania:

Anna Gorgolewska – Uniwersytet SWPS – Role Model a wykluczenie społeczne

Justyna Wychowaniak – Eleutheria – Wolontariat na rzecz więźniów oraz osób opuszczających zakłady karne

Monika Piasecka – Global Dignity

Agnieszka Kossowska – Tylkomatka, Tylkoojciec, Tylkorodzic?

Andrzej Kacorzyk – Auschwitz – historia, edukacja obywatelska

 

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Rusza platforma Youth Wiki


Dziś w Brukseli odbędzie się konferencja inaugurująca nowe narzędzie Komisji Europejskiej – Youth Wiki – internetową bazę danych poświęconą polityce młodzieżowej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.