II Forum Edukacji Dorosłych za nami!


Myślenie projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017 r.). W dyskusji wzięli udział: dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Stanisław Drzażdżewski – Radca Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – Prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Kacper Nosarzewski z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Wydarzenie objęte były honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum to ważny dzień dla wszystkich, dla których obszar edukacji dorosłych jest bliski i  ważny. W Polsce odsetek osób dorosłych korzystających z edukacji wynosi niespełna 4 proc. Unia Europejska dąży do tego, by w każdym z krajów członkowskich wskaźnik ten sięgał 15 proc. Dla Polski to wyzwanie. Forum zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE ma pomóc w osiągnięciu tych ambitnych celów.

Do udziału w spotkaniu zaproszono  trenerów, edukatorów oraz przedstawicieli świata nauki i instytucji rządowych. W ramach Forum 40 prelegentów zaprezentowało różnorodne zagadnienia w ramach kilku ścieżek tematycznych: Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy trenerom, Nowe metody nauczania dorosłych, Wsparcie osoby uczącej się.

Prezentacje, dyskusje i warsztaty stały się przyczynkiem do refleksji: czym charakteryzuje się rynek edukacyjny osób dorosłych? W jaki sposób i jakimi narzędziami współpracować z sukcesem z beneficjentami? Jak powinien wyglądać profesjonalny system do zarządzania edukacją dorosłych?

W przerwie między wystąpieniami uczestnicy Forum mieli okazję nauczyć się krótkich komunikatów w języku migowym, zapoznać z pomocami wizualnymi wykorzystywanymi w pracy trenerskiej, zobaczyć zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w edukacji a także przetestować pomoce naukowe używane w pracy z dorosłymi.

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”


W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców jednoznacznie wynika, że najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W Unii Europejskiej wysoko cenione jest kształcenie dualne, tj. łączące naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, ponieważ zwiększa ono konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem edukacji w miejscu pracy jest wyzwaniem, przed jakim w Polsce stoimy.

Czy współpraca się opłaca? Jakie są potrzeby edukacji zawodowej i biznesu? W jakiś sposób program Erasmus+ wspiera dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, która odbyła się 20 listopada w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami merytorycznymi konferencji były: Instytut Badań Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promowała ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami oraz kształcenia dualnego na poziomie wyższym. Zaprezentowane zostały także rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym konferencji był pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+. Całość uświetnił występ kwartetu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

O Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach tej inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych.

Pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbył się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. W całej Europie zorganizowano ponad 900 wydarzeń, z czego prawie 100 miało miejsce w Polsce. W Polsce inicjatywę promuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

 

 

Konferencja “Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”


27 i 28 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, odbędzie się konferencja pod hasłem “Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, w trakcie której swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni uczeni i praktycy kierujący procesami wdrażania zmian ukierunkowanych na wzmocnienie roli badawczej uczelni w innych krajach, a także międzynarodowi eksperci w dziedzinie rankingów uniwersyteckich.

Trwająca w Polsce debata nad kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki posiada silny kontekst międzynarodowy. Zaprezentowany przez wicepremiera Jarosława Gowina projekt Ustawy 2.0 przewiduje wyłonienie nowego w Polsce typu szkół wyższych: uniwersytetów badawczych. Doprowadzić ma to do podniesienia poziomu badań naukowych i ich większego umiędzynarodowienia, a tym samym przyczynić się też do poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach.

Dlatego jest niezbędnym i pilnym, aby szczegółowo, a zarazem krytycznie, przyjrzeć się jak problem akceleracji rozwoju grupy najlepszych uczelni rozwiązywany jest w systemach szkolnictwa wyższego innych krajów, jakie zasady i instrumenty zarządzania się tam sprawdzają oraz jakie są możliwości przeniesienia tych rozwiązań na grunt polski. W szczególności warte upowszechniania w Polsce są europejskie doświadczenia w zakresie budowy kultury jakości badań naukowych oraz współpracy w ramach sieci uczelni.

Jednym z pilnych tematów do dyskusji jest też miejsce polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich, które – przy wszystkich swoich uproszczeniach – uznawane są za sprawdzone narzędzie pozwalające na porównywanie uczelni i na bieżący monitoring podejmowanych przez nie działań modernizacyjnych.

Konferencja adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w  uczelniach: rektorów, prorektorów i dziekanów, a także do dyrektorów biur rozwoju oraz pełnomocników ds. rankingów.

W sesji “Polska nauka i innowacyjność w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym” jednym z prelegentów będzie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji oraz program dostępny na stronie: http://perspektywy.org/warsaw2017/.

Konferencja „Europejskie inicjatywy dla sportu – Erasmus+ i Europejski Tydzień Sportu”


Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+ zapraszają na konferencję „Europejskie inicjatywy dla sportu – Erasmus+ i Europejski Tydzień Sportu”, która odbędzie się w dniach 14 i 15 grudnia 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Podczas konferencji  przedstawiona zostanie polityka UE w dziedzinie sportu, zasady programu Erasmus+ Sport w 2018 roku oraz priorytety Europejskiego Tygodnia Sportu.

Konferencja posłuży wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jej celem jest pomoc polskim beneficjentom w zakresie efektywnego pozyskiwania środków na projekty w ramach programu Erasmus+ Sport oraz zaangażowania się w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu.

W spotkaniu aktywny udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, eksperci Komisji Europejskiej, a także beneficjenci programu Erasmus+ Sport i organizatorzy wydarzeń odbywających się  w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce i w Europie.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach Erasmus+ Sport 2018 uzyskają informacje o priorytetach i wymaganiach programu oraz otrzymają praktyczne wskazówki na temat planowania projektu i przygotowania dokumentów.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu dowiedzą się, jak włączyć się w tę inicjatywę w kolejnych latach.

 

Zapraszamy na sesje plenarne w dniu 14.12.2017 r. – godz. 10.00 – 16.30 oraz na sesje warsztatowe w dniu 15.12.2017 r. – godz. 9.00 – 14.00.

Szczegółowy PROGRAM konferencji dostępny będzie wkrótce.

 

Aby wziąć udział, prosimy o zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza rejestracji:

REJESTRACJA

 

Kontakt:

Tadeusz Wojciechowski

Tel: (22) 463-12-67

e-mail: twojciechowski@frse.org.pl

Polscy specjaliści we wrześniu 2018 roku będą rywalizować w konkursie EuroSkills w Budapeszcie. Poszukujemy ekspertów do roli sędziów zawodach. W listopadzie rozpoczynamy pierwsze szkolenie!


O konkursie:

EuroSkills to europejska wersja konkursu WorldSkills, który odbywa się co dwa lata w jednym z państw członkowskich. Zawody WorldSkills są organizowane od 1950 roku, zaś EuroSkills od 2008 roku. Celem obu wydarzeń jest promowanie umiejętności zawodowych, podnoszenie ich jakości oraz współpraca z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych. We wrześniu 2018 roku w Budapeszcie rywalizować będą ze sobą reprezentanci z 28-u państw w 36-u dyscyplinach. To łącznie ok. 600-set zawodników, których oceniać będzie niemalże 500-set najlepszych w swoich dziedzinach ekspertów z Europy.

Polska reprezentacja na EuroSkills 2018:

Do Budapesztu polecą reprezentanci Polski w 6 branżach:

– florystyce;

– gastronomii;

– fryzjerstwie;

– murarstwie;

– mechatronice;

– tynkarstwie i systemach suchej zabudowy.

Towarzyszyć im będą eksperci, których zadaniem będzie ocena konkursowych prac. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach WorldSkills oraz EuroSkills.

W związku z tym poszukujemy specjalistów, którzy gotowi będą podjąć z nami współpracę. Polska jako kraj uczestniczący mam możliwość desygnowania kandydatów na ekspertów (sędziów) zarówno w wymienionych już wyżej konkurencjach jak i pozostałych, w których rywalizować będą reprezentanci innych państw.  Warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o funkcję jest biegła znajomość języka angielskiego. Pierwsze szkolenie dla ekspertów odbędzie się 27 listopada 2017 roku w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do aplikowania poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: pmachera@frse.org.pl.

Zobacz program wydarzenia.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Kongresie 590 w Rzeszowie


W Jasionce koło Rzeszowa rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w tym roku – Kongres 590. W kongresie weźmie udział około trzech tysięcy osób, w tym prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, ministrowie i inni przedstawiciele władz.

Wśród licznych paneli nie zabraknie również debat o edukacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną organizuje debatę Perspektywy współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami – szanse i możliwości.

Badanie trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016


W 2017 roku FRSE przeprowadziła badanie w celu przeanalizowania trwałości rezultatów projektów zrealizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016.

Projekty wdrażane były przez polskie instytucje w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. W badaniu wzięły udział instytucje/organizacje, które zakończyły projekty co najmniej dwa lata przed badaniem. Miało ono charakter jakościowy, co umożliwiało wieloaspektowe poznanie badanego zjawiska i przeprowadzenie pogłębionej analizy. Objęło takie aspekty, jak rozumienie pojęcia „trwałość rezultatów” w odniesieniu do rożnych typów projektów i instytucji, identyfikacji czynników sprzyjających i utrudniających utrzymanie trwałości, a także wpływ projektów na rozwój instytucjonalny beneficjenta.

Zapraszamy do lektury wyników badania

Research on the sustainability of projects implemented by the winners of the 2011-2016 EDUinspiracje contests

In 2017, FRSE carried out a study aimed at analyzing the sustainability of the results of projects implemented by the winners of the 2011-2016 EDUinspiracje contests.  The projects were implemented by Polish institutions under the Lifelong Learning and Erasmus + Programmes. Institutions/organizations that completed projects at least two years before the survey took place were covered by the analysis. The research had a qualitative character which allowed for in-depth analysis leading to broad knowledge of the studied phenomenon. It covered such aspects as: understanding of the concept of “sustainability of project results” in relation to various types of projects and institutions; identification of factors facilitating and hindering the maintaining of projects’ sustainability; and the impact of projects on beneficiaries’ institutional development.

Feel free to read the research results (report).

Bezpłatne szkolenia i działania informacyjne dot. programu Erasmus+


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ uprzejmie informuje, że nie autoryzuje żadnych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze na temat możliwości uczestniczenia w programie. Z przykrością zauważamy, że niektóre firmy szkoleniowo-doradcze używają nazw i logotypów łudząco podobnych do tych, zastrzeżonych dla programu Erasmus+. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich działania, ani za treści przez nie przekazywane.