treść strony

Akcja: aplikacja

Jak przygotować się do wnioskowania o dofinansowanie projektu w ramach Akcji 1. nowej perspektywy programu Erasmus+?

  • fot. Shutterstock

Projekty mobilności realizowane są w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ we wszystkich jego sektorach, tj. Edukacji szkolnej, Kształceniu i szkoleniach zawodowych, Szkolnictwie wyższym, Młodzieży oraz Edukacji dorosłych. Dofinansowanie można uzyskać zarówno na wyjazdy podopiecznych instytucji i organizacji, jak i kadry.

Jakie efekty te działania mają przynieść uczestnikom? W pierwszej kolejności powinny skutkować osiąganiem lepszych wyników w nauce lub wzrostem kompetencji zawodowych, co w perspektywie przekłada się na większe szanse zatrudnienia. Inne, nie mniej ważne rezultaty, to poprawa kompetencji kluczowych, w tym pogłębianie świadomości w dziedzinie różnorodności społecznej i kulturowej, a także poprawa znajomości języków obcych i  – na co Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk – kompetencji cyfrowych.

Koncepcja projektu – na co zwrócić uwagę
Podstawowe zagadnienia, które trzeba rozważyć na etapie tworzenia projektu:
» czy projekt jest realną odpowiedzią na zdiagnozowane  problemy/potrzeby;
» czy problemy/potrzeby zostały zdefiniowane na podstawie ewaluacji początkowej,  w tym m.in. analizy danych odnoszących się do danej potrzeby czy tematu;
» czy mobilność jest uzasadniona (konkretnym wskaźnikiem, wzrostem kompetencji);
» czy zaplanowane cele są  S.M.A.R.T. (specific – sprecyzowane, measurable – mierzalne, achievable – osiągalne, relevant – istotne, time-bound – określone w czasie);
» jakie będą mierzalne rezultaty projektu.

Od czego zacząć
Zapoznajcie się z dokumentami kluczowymi dla wnioskodawców, jak: Przewodnik po programie Erasmus+, Zaproszenie do składania wniosków, Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski (warto wiedzieć, co jest istotne dla ekspertów!), instrukcja dot. wypełnienia wniosku czy formularz elektroniczny wniosku. Szczegółowe informacje dla wnioskujących oraz instrukcje znajdziecie na: www.erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek.

Co jest istotne podczas oceny jakościowej
Ważne elementy dobrego wniosku to:
» sposób realizacji projektu – jego cele i zakładane rezultaty są zarówno zgodne z priorytetami sektorowymi, jak i realizują priorytety horyzontalne programu Erasmus+;
» działania są realistyczne i prowadzą do osiągnięcia celów projektu
oraz realizacji zdiagnozowanych potrzeb;
» w projekcie zaplanowano ewaluację, czyli weryfikację poprawności realizacji działań;
» rezultaty projektu zostaną upowszechnione (ktoś spoza organizacji i uczestników skorzysta z realizowanego projektu);
» w sektorze Edukacja szkolna: projekt zakłada korzystanie z programu eTwinning.

Możliwości ubiegania się o dofinansowanie
W programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolnej, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych przewidziano w Akcji 1. dwie możliwości ubiegania się o dofinansowanie, tj. w ramach posiadanej akredytacji lub bez niej. Akredytacja to nic innego jak prawo do skorzystania z uproszczonego dostępu do możliwości finansowania działań. Mogą się o nią ubiegać organizacje nastawione na międzynarodową współpracę międzynarodową, planujące działania na szerszą skalę, które stworzyły Plan Erasmusa, czyli plan wysokiej jakości działań w zakresie mobilności (zgodnie ze Standardami Jakości Erasmusa). Organizacje działające na polu edukacji nieposiadające akredytacji w Akcji 1. mogą realizować projekty krótkoterminowe, trwające
od 6 do 18 miesięcy, w ramach których przewidziano maksymalnie 30 mobilności. Jest to format niedostępny dla konsorcjów. Więcej o zmianach i nowościach w Akcji 1. oraz o akredytacjach w poszczególnych sektorach – czyt. s. 14.

Akredytacja w pigułce:
» Tylko dla organizacji z tzw. krajów programu (bez krajów partnerskich);
» Organizacje składające wnioski w więcej niż jednym sektorze muszą zrobić to oddzielnie dla każdego z nich;
» Wnioski należy składać
jako organizacja indywidualna lub jako koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności;
» We wniosku należy opisać skład konsorcjum;
» Konieczne jest posiadanie Planu Erasmusa.

Projekty bez akredytacji – w pigułce:
» Nie wymagają kontynuacji działań;
» Tylko dla tzw. krajów programu;
» Tylko jeden wniosek na jedną rundę selekcyjną;
» Maksymalnie 30 uczestników mobilności.

10 kroków do udanego projektu:
1. Sprecyzujcie cele – zawsze w oparciu o diagnozę potrzeb, nie zapominając, że mobilność sama w sobie nie może być celem projektu!
2. Określcie efekty uczenia się – jasno i konkretnie w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji, które uzyska uczestnik mobilności. Efekty muszą być możliwe do osiągnięcia.
3. Znajdźcie partnera projektu, czyli organizację przyjmującą, odpowiednią do waszych celów i potrzeb. Na tym etapie podzielcie też zadania między koordynatora projektu a partnera.
4. Wybierzcie uczestników – stwórzcie regulamin uczestników, wyznaczcie osoby odpowiedzialne za proces ich rekrutacji (ewentualnie stwórzcie listę rezerwową). Przygotujcie procedurę odwoławczą.
5. Przeszkolcie uczestników mobilności w zakresie pedagogicznym, kulturowym i językowym. Takie przygotowanie jest niezbędne przed wyjazdem!
6. We współpracy z organizacją przyjmującą jasno określcie zasady i metody, zgodnie z którymi będziecie uznawać i oceniać efekty mobilności.
7. Zadbajcie o dobrą organizację, planując koordynację projektu, powołując zespół realizujący, rozdzielając zadania między partnerami i tworząc harmonogram. Zaplanujcie sposoby monitorowania uczestników mobilności oraz rozdysponowanie budżetu.
8. Myślcie perspektywicznie. Zaplanujcie oddziaływanie projektu na uczestników, instytucję, otoczenie itp. Upowszechnianie nie jest działaniem promocyjnym, zawsze dotyczy efektów, np. zdobytych kompetencji, nowej oferty edukacyjnej.
9. Pamiętajcie o ewaluacji adekwatnej do działań projektowych. Ewaluacji podlegają wszystkie działania: od rekrutacji uczestników po upowszechnianie i oddziaływanie. To sprawa ważna, ale niekoniecznie trudna!
10. Jeśli działacie bez akredytacji – dobrze obliczcie budżet. Wspólne dla wszystkich sektorów są kategorie: wsparcie organizacyjne, podróż, wsparcie indywidualne, wsparcie włączenia, wizyty przygotowawcze, opłaty za kursy językowe i koszty nadzwyczajne.