treść strony

Na rzecz młodych umysłów

Komisja Europejska wzmacnia działania edukacyjne skierowane do młodych Europejczyków. Stawia na nowe inicjatywy, które mają podnieść jakość kształcenia

  • Komisja wspiera innowacyjne inicjatywy

    fot. Roman Samborskyi

W ogłoszonym przez Unię Europejską Roku Młodzieży (2022) dużą uwagę poświęcono edukacji jako jednemu z kluczowych obszarów polityki młodzieżowej. To właśnie zadaniem odpowiedniej edukacji jest wyposażenie młodzieży w umiejętności, wiedzę i doświadczenia potrzebne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Po tym jak bezprecedensowe wyzwania postawiła przed systemem kształcenia pandemia, zmiany są niezbędne. Unia Europejska skupiła swoje działania wokół inicjatyw, których celem jest zwiększenie mobilności edukacyjnej oraz wsparcie włączającego i efektywnego systemu edukacyjnego.

1. Edukacja transgraniczna. Naczelną intencją UE jest zwiększenie atrakcyjności Europy jako miejsca nauki dla talentów z całego świata. Programy takie jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności od lat umożliwiają młodym Europejczykom zdobywanie umiejętności poza granicami swojego kraju. W nowej perspektywie ww. programów (2021–2027) położono jeszcze większy nacisk na włączanie i różnorodność. Promowanie studiowania i szkolenia za granicą to ważny element polityki UE, umożliwiający młodzieży zdobycie międzynarodowego doświadczenia, które jest coraz bardziej cenione w globalnym świecie. Edukacja transgraniczna otwiera nowe perspektywy i pomaga w budowaniu zrozumienia międzykulturowego. W listopadzie 2023 roku Komisja Europejska przyjęła propozycję pt. „Europa w ruchu", dotyczącą zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie umożliwienia studiowana za granicą wszystkim młodym osobom, w tym ludziom o mniejszych szansach oraz niepełnosprawnym. W dokumencie znalazły się trzy cele, które Unia zamierza osiągnąć do 2030 roku. Po pierwsze – co najmniej 25 proc. absolwentów szkół wyższych powinno mieć doświadczenie w zakresie mobilności edukacyjnej. Po drugie – co najmniej 15 proc. osób, które uczą się zawodu, powinno skorzystać z mobilności edukacyjnej za granicą. I po trzecie – co najmniej 20 proc. wszystkich osób uczących się, które korzystają z mobilności edukacyjnej za granicą, powinny stanowić osoby o mniejszych szansach.

2. Dobrostan psychiczny. Komisja Europejska przyjęła inicjatywę „Drogi do sukcesu szkoły”, mającą na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej, a w związku z tym – osiąganie przez młodzież szkolną lepszych wyników. Byłoby to jednak niemożliwe bez wsparcia zdrowia psychicznego uczniów. Dlatego inicjatywa zakłada położenie większego nacisku na dbanie o dobrostan psychiczny młodzieży. Ma w tym pomóc grupa ekspertów, której zadaniem jest tworzenie wspierających środowisk do uczenia się.

3. Nowe technologie. Komisja Europejska planuje w 2024 roku weryfikację planu działania Centrum Edukacji Cyfrowej oraz kolejne inicjatywy w ramach rozwoju tego rodzaju edukacji, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia nie tylko młodzieży z dużych miast, ale też z obszarów wiejskich i oddalonych. Plan ten zakłada szersze wykorzystywanie nowych technologii w procesie edukacyjnym, co umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia do wymagań rynku pracy.

4. Interdyscyplinarność. Unia Europejska promuje podejście STEAM, które integruje sztukę oraz nauki społeczne i humanistyczne z tradycyjnymi przedmiotami STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). To holistyczne założenie ma uczynić edukację STEM bardziej atrakcyjną i przystępną dla szerokiej grupy uczniów. Jest też odpowiedzią na niedostateczną zdaniem UE reprezentację dziewcząt i kobiet w sektorach technologicznych i inżynieryjnych. Mimo że odsetek absolwentek z wykształceniem w dziedzinach STEM stale rośnie, łącznie w całej UE wynosi on zaledwie ok. 35 proc.

5. Integracja. Program „Jean Monnet na rzecz szkół” oraz zwiększony nacisk na edukację na obszarach wiejskich i oddalonych mają na celu promowanie uczenia się o integracji i wartościach UE od najmłodszych lat. Działania „Jean Monnet” wspierają uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów
Unii Europejskiej. Wiodącym elementem programu jest także wsparcie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy o UE. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu Erasmus+ na lata 2021–2027, oferuje nowe możliwości finansowania szkołom podstawowym, średnim oraz instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego.

6. Działania Unii Europejskiej w obszarze edukacji wskazują, że edukacja nie jest tylko narzędziem kształcenia; jest też sposobem na społeczną integrację, rozwój technologiczny i promowanie innowacyjności.

W kolejnych artykułach szczegółowo omawiamy konkretne instrumenty, które Komisja Europejska zamierza wprowadzić w poszczególnych obszarach polityki młodzieżowej.
Patron cyklu: Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki