Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych


Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad prowadzenia nauczania na odległość i  możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych [PDF]

Materiały są opublikowane także na  stronie internetowej ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Edukacja zdalna z eTwinning


Zawieszone zajęcia w szkołach to czas, w którym edukacja ulegnie zmianie. Współpraca online, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań stało się nagle codziennością niemal wszystkich nauczycieli. eTwinnerzy, działający w ten sposób od lat, dysponują dużym doświadczeniem na tym polu i bardzo chętnie się nim dzielą.

Zapraszamy na stronę etwinning.pl, wybierzcie coś dla siebie!

 

Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności


  Oficjalny termin wnioskowania Nowy termin wnioskowania
Erasmus+
Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Akcja 3
Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Sport
Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Europejski Korpus Solidarności
Wolontariat 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Staże i miejsca pracy 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.

 

Przypominamy, że w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat dotyczący  przedłużenia terminów składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) więcej informacji.

Obowiązujące terminy znajdziecie Państwo na stronach erasmusplus.org.pl i eks.org.pl

Jednocześnie informujemy, że strony internetowe zarówno FRSE, jak i Komisji Europejskiej, i EACEA są na bieżąco aktualizowane w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji.

Przedłużone terminy składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+


Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
• partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa


W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE informujemy, że będziemy stosować elastyczne podejście umożliwiające realizację działań projektowych zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących (Komisji Europejskiej i władzy krajowej) oraz w granicach obowiązujących ram prawnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy rozwiązania sytuacji problemowych:

  1. Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.) lub jeśli pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z realizacją projektu/mobilności, wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. FRSE będzie wymagała m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Należy pamiętać, że kwota przyznanego przez FRSE dofinansowania na realizację projektu nie może ulec zwiększeniu względem przyznanego już dofinansowania.
  2. W uzasadnionych przypadkach w wybranych typach projektów istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy. Długość projektu może być wydłużona maksymalnie do 36 miesięcy (w przypadku projektów trwających 24 miesiące) i do 24 miesięcy (w przypadku projektów trwających 12 miesięcy). FRSE będzie wymagała m.in. uzasadnienia przedłużenia czasu realizacji projektu.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji w zakresie możliwości wprowadzenia powyższych rozwiązań prosimy o KONTAKT BEZPOŚREDNI Z OPIEKUNEM PROJEKTU. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Zalecamy sprawdzanie komunikatów na stronach:
Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus, https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

Zwracamy uwagę, że również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach .

 

Rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauki zdalnej


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowali poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Publikacje Sieci Eurydice


Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przygotowanymi przez sieć Eurydice:

Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report 2018/19  to zaktualizowane wydanie raportu z dziedziny szkolnictwa wyższego informujące o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Publikacja jest dostępna w angielskiej wersji językowej.

Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie  to tłumaczenie raportu informującego o zaleceniach i regulacjach dotyczących sposobów, w jaki uczniowie cudzoziemscy są przyjmowani w szkołach w Europie, o oferowanym im wsparciu w nauce (m.in. nauce języka) oraz w ich funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Struktury europejskich systemów edukacji – Diagramy 2019/2020  to polskojęzyczna edycja opracowania, zaktualizowana dla roku szkolnego 2019/2020, która pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją opublikowaną na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mobilne Centrum Edukacyjne ruszyło w drogę


W dniu dzisiejszym spotkamy się w XLVII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie Regionalny Punkt Informacyjny zorganizował warsztaty z nowoczesnych technologii.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli początkujących w nowoczesnych technologiach w edukacji. Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi na rynku edukacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii w szkole.

Hasło X edycji Konkursu EDUinspiracje zostało wybrane!


Z przyjemnością informujemy, że  hasło X edycji Konkursu EDUinspiracje zostało wybrane.

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i motywujących propozycji haseł.  Spośród  wszystkich nadesłanych zgłoszeń, zespół ekspertów wybrał cztery najbardziej odpowiadające idei tegorocznej edycji konkursu.

  1. Działam – Upowszechniam – Inspiruję
  2. Eduinspiracje – czas na motywację!
  3. Inspirujemy do rozwoju
  4. Eduinspiracje. Pomysły, z których warto brać przykład

Z przedstawionych powyżej propozycji haseł największą liczbę głosów oddano na propozycję Działam – Upowszechniam – Inspiruje.
Dodatkowo, eksperci zdecydowali przyznać wyróżnienie za hasło: Eduinspiracje – czas na motywację!

Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom!