Aktywność seniorów daje korzyści


Osób w dojrzałym wieku jest już w Europie tyle, że nie tylko ich potrzeb, ale również potencjału nie można lekceważyć. Zyskają na tym także młodsi Europejczycy.

Europa się starzeje. Obecnie co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma ukończone 60 lat, a przewiduje się, że za dwie dekady grupa ta będzie stanowić aż jedną trzecią społeczeństwa Europy. Prognozy dotyczące proporcji między liczbą osób w wieku emerytalnym, a tych w wieku produkcyjnym wyglądają niekorzystnie również w przypadku Polski. Oblicza się, że w naszym kraju już za 10 lat więcej będzie dorosłych nieaktywnych zawodowo niż osób pracujących. I właśnie ta zwiększająca się liczba osób w wieku dojrzałym, coraz częściej żyjących 20, 30 i więcej lat po zakończeniu kariery zawodowej, stanowi z jednej strony wyzwanie dla społeczeństwa, ale z drugiej jest ogromną szansą.

Program Grundtvig wspiera aktywizację seniorów na co najmniej dwa sposoby: poprzez uczenie i wolontariat. Działania te pomagają poprawić jakość życia seniorów, zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu i wspierają udział osób dojrzałych w rozwoju społeczeństwa. Doskonale wpisują się zatem w założenia inicjatyw Komisji Europejskiej na trzy kolejne lata. Rok 2010 to Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, rok 2011 jest Rokiem Wolontariatu, a rok 2012 zapowiedziano Rokiem Aktywnego Starzenia się. Osoby dojrzałe chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i nabywać nowe umiejętności – by się rozwijać, by nie dać się wykluczyć ze społeczeństwa, ale również po to, by być dla niego dalej użytecznymi. Dlatego niezwykle ważne  jest rozwijanie odpowiedniej oferty edukacyjnej dla seniorów. Program Grundtvig to umożliwia – poprzez wspólne działania europejskich organizacji zajmujących się edukacją seniorów, wymianę doświadczeń i podpatrywanie najlepszych rozwiązań, wyjazdy kadry i samych seniorów. Doświadczenia współpracy europejskiej wykazują, że uczenie się korzystania z komputera i dobrodziejstw internetu, nauka języków obcych, edukacja ku aktywnemu obywatelstwu, edukacja międzykulturowa czy prozdrowotna oraz kreatywność artystyczna, nie tylko przekładają się na obecną lepszą jakość życia seniorów, ale też na ich dalszą aktywność.

Ogromną szansą dla społeczeństwa Europy jest wykorzystanie wielkiego potencjału wiedzy, umiejętności, doświadczenia, mądrości życiowej, wolnego czasu i pozytywnej energii, jakie posiadają dziesiątki milionów osób niepracujących już zarobkowo. Wiele z nich z wielką radością podejmuje lub podjęłoby działalność społeczną poprzez pracę w charakterze wolontariusza – w swoim otoczeniu lub dalej, nawet w Europie. Aby wolontariat seniorów zaistniał na szerszą skalę w kraju i Europie, należy promować dobre rozwiązania organizacyjne w tym obszarze. I tu też pomaga program Grundtvig. W ramach akcji Projekty Wolontariatu Seniorów dwie europejskie organizacje partnerskie nawzajem uczą się, jak organizować wolontariat międzynarodowy. Każda z nich zarówno wysyła swoją grupę wolontariuszy-seniorów, jak i przyjmuje u siebie wolontariuszy partnera. Pobyty w organizacji partnerskiej trwają kilka tygodni i są dla wolontariuszy okazją zarówno do uczenia się, jak i do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.