Ambasadorzy programu “Młodzież w działaniu”


Amba­sa­do­rzy pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” przez rok swo­jej spo­łecz­nej pracy zor­ga­ni­zo­wali 80 spo­tkań infor­ma­cyj­nych na temat pro­gramu, w któ­rych wzięło udział 1600 mło­dych ludzi. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją, która pod­su­mo­wuje i pre­zen­tuje efekty pro­jektu amba­sa­dor­skiego pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu”.