Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu, jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie czy wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów? Na te i wiele innych pytań odpowiada RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in Action Programme) – analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu”. RAY to wspólny projekt badawczy 15. narodowych agencji programu z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Liechtensteinu, Luksemburga, Holandii, Polski, Słowacji, Szwecji oraz Turcji. Projekt koordynowany jest przez Instytut Badań nad Edukacją Uniwersytetu w Innsbrucku.

Prezentujemy raport ze specjalnego badania RAY, który nie tylko opisuje kompetencje zdobywane przez uczestników projektów, lecz także analizuje sytuacje, w których zachodzi proces uczenia się.

 

Research-based analysis of Youth in Action Programme(RAY) 2013. Summary of the Polish national report

What is the effect of the Youth in Action Programme on young people and persons who work with them? What do the participants learn during the projects and which qualifications do they gain? In what way do the projects influence their attitudes, behaviour and values? Finally, to what extent are the goals of the programme met, such as active youth participation, including active European citizenship or mutual understanding between young people from different countries? These and many other questions are answered in the RAY research (Research-based analysis of the Youth in Action Programme). The RAY is a joint research project of 15 National Agencies of the Programme from: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Poland, Slovakia, Sweden and Turkey. The project is coordinated by the Institute of Educational Science of the University of Innsbruck.

We present the report from a special RAY research, which includes not only the description of qualifications gained by the projects’ participants but also the analysis of situations in which the process of learning takes place.