Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013)


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu, jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie czy wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów? Na te i wiele innych pytań odpowiada RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in Action Programme) – analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu”. RAY to wspólny projekt badawczy 15. narodowych agencji programu z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Liechtensteinu, Luksemburga, Holandii, Polski, Słowacji, Szwecji oraz Turcji. Projekt koordynowany jest przez Instytut Badań nad Edukacją Uniwersytetu w Innsbrucku.

Prezentujemy raport ze specjalnego badania RAY, który nie tylko opisuje kompetencje zdobywane przez uczestników projektów, lecz także analizuje sytuacje, w których zachodzi proces uczenia się.

 

Research-based analysis of Youth in Action Programme(RAY) 2013

What is the effect of the Youth in Action Programme on young people and persons who work with them? What the participants learn during the projects and which qualifications they gain? In what way the projects influence their attitudes, behaviour and values? Finally, to what extent the goals of the programme are met, such as active youth participation, including active European citizenship or mutual understanding between young people from different countries? These and many other questions are answered in the RAY (Research-based analysis of the Youth in Action Programme). The RAY is a joint research projects of the 15 National Agencies of the programme from: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Poland, Slovakia, Sweden and Turkey. The projects is coordinated by the Institute of Educational Science, University of Innsbruck.

We present the report from the special RAY research, where not only the qualifications gained by the projects’ participants are described but also the situations in which the process of learning takes place are analysed.