Co to jest TCA? Cele i priorytety


TCA (Transnational Cooperation Activities) to zbiorcza nazwa określająca różnorodne międzynarodowe wydarzenia w ramach programu Erasmus+: szkolenia, seminaria, konferencje, wizyty studyjne i inne

Wydarzenia w ramach TCA realizowane są przez Narodowe Agencje wszystkich krajów objętych programem Erasmus+ (28 krajów członkowskich UE, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraje kandydujące (Turcja, Macedonia, Czarnogóra). W Polskiej Narodowej Agencji, w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, działa powołany do współpracy międzynarodowej Zespół TCA.

Jednym z głównych celów wydarzeń organizowanych w ramach TCA jest wspieranie wdrażania programu Erasmus+ w taki sposób, by realizowane projekty miały możliwie jak  najwyższą jakość. Cel ten opiera się na założeniu, że bezpośrednie wsparcie beneficjentów Erasmusa+ w podnoszeniu swoich kompetencji przekłada się na jakość całego programu.

Drugim priorytetem TCA jest mobilizowanie do działania jak największej liczby osób i organizacji. Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość nawiązania kontaktów
z przedstawicielami organizacji z innych krajów, poznania realiów pracy w sektorze edukacji w innym państwie, znalezienia partnerów do projektów międzynarodowych oraz podniesienie swoich kompetencji podczas szkoleń. Ważną rolę w mobilizowaniu do działania nowych grup odbiorców odgrywają seminaria kontaktowe (Contact Making Seminars), które cieszą się dużą popularnością wśród osób poszukujących ludzi i organizacji o podobnych zainteresowaniach projektowych.

Istotnym polem działalności TCA jest wspieranie międzynarodowych badań dotyczących efektów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Dzięki nim Narodowe Agencje oraz Komisja Europejska mogą na bieżąco monitorować wpływ swojej pracy na rozwój w obszarze edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą oraz innymi grupami docelowymi w odniesieniu do priorytetów programu Erasmus+.

Wydarzenia z zakresu współpracy międzynarodowej początkowo realizowane były głównie w sektorze Młodzież, dlatego wciąż jest to sektor proponujący największą liczbę szkoleń. Z czasem do organizowania działań wspierających dołączyły aktywnie pozostałe sektory – Edukacja Szkolna, Kształcenie Zawodowe i Szkolenia, Edukacja Dorosłych oraz Szkolnictwo Wyższe. Obecnie odbywa się także wiele spotkań międzysektorowych, czyli skierowanych do uczestników działających na różnych polach edukacji.

Pracownicy wszystkich Narodowych Agencji zajmujący się TCA spotykają się co roku, by ustalić spójne kierunki działań, omówić priorytety, podzielić się doświadczeniami i zaplanować wspólne wydarzenia.

Na co dzień zadaniem zespołu TCA jest wspieranie udziału osób rezydujących w Polsce
w wydarzeniach organizowanych przez inne Narodowe Agencje. Od 2014 roku na wyjazd na 580 wydarzeń wysłanych zostało 6330 uczestników i uczestniczek. Zespół TCA współpracuje ze wszystkimi sektorami przy planowaniu i realizacji wydarzeń goszczących, na które zapraszani są uczestnicy ze wszystkich krajów biorących udział w programie.  Ponadto pracownicy Zespołu TCA ściśle współpracują z Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA, pomagając w przygotowaniu wydarzeń, w których biorą udział także osoby z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Federacji Rosyjskiej.

W przeciągu ostatnich sześciu lat Polska Narodowa Agencja zrealizowała 92 wydarzenia goszczące, w których udział wzięło 7214 uczestników i uczestniczek. Najważniejsze z nich to:

  • Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznego w Krynicy. „Jest spotkaniem młodych ludzi z całej Europy i miejscem dyskusji o istotnych procesach zachodzących na naszym kontynencie i na świecie oraz o wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Forum to także miejsce debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi”;
  • III edycja Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego (22–23 czerwca 2017 roku), które organizowane jest w ramach „Platformy 4 PW – Kontakty międzyludzkie” przy okazji odbywającego się co dwa lata Szczytu Partnerstwa Wschodniego;
  • Europejski Tydzień Młodzieży – szereg spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2011 roku (na przełomie kwietnia i maja), podczas których młodzież ma możliwość wyrazić swoje poglądy i obawy dotyczące szeroko pojętej polityki młodzieżowej;
  • Bieg Erasmusa – rywalizacja drużyn sztafetowych zorganizowana po raz pierwszy 30 września 2017 roku z okazji 30-lecia programu i Europejskiego Tygodnia Sportu.
  • Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology – seminarium zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych. Byli to przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz kilkudziesięciu badaczy zajmujących się ewaluacją efektów programu – w sumie przedstawiciele 22 krajów. W trakcie wydarzenia zorganizowano 4 sesje poświęcone innowacyjnemu podejściu do metodologii w badaniach edukacyjnych, raportom uczestników i ich zastosowaniu w badaniach, używaniu metod badań rynkowych w badaniach edukacyjnych, upowszechnianiu i wykorzystaniu wyników badań. W trakcie sesji prezentowano doświadczenia i wyniki badań w tych obszarach. Zasięgiem tematycznym seminarium obejmowało wszystkie sektory programu Erasmus+;
  • Badanie RAY CAP (Rozwój kompetencji i budowanie zdolności w programie Erasmus + Młodzież w działaniu) zostało przeprowadzone w ramach opartej na badaniach analizy programu Erasmus + Młodzież w działaniu (RAY) przez 17 partnerów sieci RAY, w skład której wchodzą Narodowe Agencje Erasmus + Youth in Action i ich partnerzy badawczy. Niniejszy raport jest podsumowaniem projektu badawczego dotyczącego rozwoju kompetencji, transferu kompetencji do praktyki oraz efektów systemowych i rozwoju organizacyjnego. Ma na celu zbadanie procesów, efektów i wpływu działań szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych w programie Erasmus+ Młodzież w działaniu. Celem jest lepsze zrozumienie systemowego wpływu działań szkoleniowych w ramach E + / YiA. Ponadto badanie ma na celu przyczynienie się do rozwoju jakości i planowania strategicznego działań w zakresie współpracy transnarodowej (TCA) w ramach E + / YiA.

W nowej perspektywie (2021– 2027) planowana jest realizacja kolejnych wydarzeń mających na celu podnoszenie jakości projektów, promowanie udziału w programie i umożliwiających nawiązanie współpracy z organizacjami w całej Unii Europejskiej. Co istotne, w „Nowym Erasmusie”, jak się go potocznie nazywa, mają znaleźć się ramy formalne pozwalające na realizację działań TCA także na poziomie narodowym, tj. niewymagające zaangażowania Narodowych Agencji z innych państw uczestniczących w programie. Oczywiście Komisja Europejska wciąż uważa współpracę międzynarodową za jeden ze swoich priorytetów; we wspomnianej perspektywie ponadnarodowy aspekt TCA ma być rekomendowany, jednak przestaje być warunkiem sine qua non realizacji wydarzeń.

Z uwagi na ogarniającą cały świat pandemię wirusa SARS-CoV-2 wysiłki pracowników Narodowych Agencji zajmujących się wydarzeniami międzynarodowymi i współpracą międzyagencyjną koncentrują się na dostosowaniu oferty szkoleniowej do realiów pandemicznych. Ze względów bezpieczeństwa proponowane obecnie wydarzenia TCA realizowane są w formule online lub mieszanej (Blended mobility). Wszyscy zainteresowani mogą śledzić ogłoszenia o wydarzeniach na stronach: www.salto-youth.net, www.salto-et.net oraz www.erasmusplus.org.pl.

Oprac. Zespół TCA Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+