Dążyli do celu i cel osiągnęli


Droga od pomysłu do pomyślnego zakończenia projektu jest zwykle długa i pełna wyzwań. Końcowy sukces wynagradza jednak trudności. Laureaci Nagród Edukacyjnych FRSE wiedzą o tym najlepiej

Wyzwania pojawiają się na każdym etapie, począwszy od opracowania odpowiedniego planu działań, poprzez ich realizację, aż po upowszechnianie wypracowanych rezulta­tów. Każdy zespół realizujący międzynaro­dowy projekt edukacyjny musi włożyć wiele wysiłku, aby dotrzeć do szczęśliwego finału.

Pracę związaną z realizacją projektów warto docenić zwłaszcza, gdy ich rezultaty są innowacyjne i trwałe – tylko takie przed­sięwzięcia zmieniają i modernizują cały sys­tem edukacji. Trzeba też pamiętać, że za każdym z sukcesów stoją konkretni ludzie, inspirujący i pełni pasji.

Nagrodzenie najlepszych projektów edukacyjnych oraz osób szczególnie zaan­gażowanych w ich realizację to idea, któ­ra przyświeca konkursom organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konkursy te to EDUinspiracje (na najlep­szy projekt edukacyjny), EDUinspirator (na­groda dla osób szczególnie zaangażowanych w realizację projektów) oraz EDUinspiracje – Media (dla dziennikarzy, którzy wspie­rają międzynarodowe programy edukacyj­ne). Przedsięwzięcia te wpisały się na dobre w działalność FRSE. W ramach tegorocznej edycji do nagród nominowano 35 instytucji i 29 osób. Gala rozdania nagród odbyła się 24 listopada 2015 r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje brzmiało: Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie. Wybór takiego hasła konkursowego miał zwrócić uwagę beneficjentów na fakt, że prawdzi­wym sukcesem projektu jest trwały wpływ, jaki wywiera on na otoczenie – na samych beneficjentów oraz na ich środowisko lokal­ne. Podkreślił to otwierając galę Mirosław Marczewski, dyrektor generalny FRSE. Jak zauważył, w konkursie wybrano najlepsze projekty spośród ogromnej liczby ponad 3 tys. przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatniego roku w ramach programu Era­smus+ i innych programów zarządzanych przez FRSE. – Dzisiejsza gala to świetna oka­zja, by poznać te najciekawsze – dodał.

O tym, co składa się na sukces każdego projektu mówiła podczas uroczystości Kin­ga Baranowska, wybitna himalaistka, zdo­bywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. – Kluczem jest praca zespołowa – podkre­śliła. I choć miała na myśli wspinaczkę wy­sokogórską, to jej słowa świetnie pasują rów­nież do realizacji projektów edukacyjnych. Jak mówiła Baranowska, determinacja, pa­sja, umiejętność przezwyciężania trudności i wytrwałość w dążeniu do celu to cechy, które przydają się każdemu.

Oczekiwanie na najważniejszą część wie­czoru – rozdanie nagród – umiliła gościom muzyka tria smyczkowego Unforgettable, złożonego z absolwentek Akademii Muzycz­nej w Poznaniu. Gdy instrumenty umilkły, można już było honorować laureatów. Zwy­cięzcom konkursu EDUinspiracje statuetki wręczyli Mirosław Marczewski oraz Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W gronie nagrodzo­nych znalazło się siedem instytucji z różnych sektorów edukacji, które – zdaniem Kapituły konkursu – zrealizowały w ubiegłym roku najlepsze projekty międzynarodowe w ra­mach programu Erasmus+ i innych progra­mów zarządzanych przez FRSE. Rozstrzy­gnięcia przyniosły wiele wzruszeń – goście do ostatniej chwili nie wiedzieli, komu przy­padnie statuetka.

Następnie przyszedł czas na wyłonienie zwycięzców konkursu EDUinspirator. Na­grody wręczyli członkowie Kapituły kon­kursu: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski i Jan Truszczyński, w towarzystwie zastępcy dy­rektora generalnego FRSE Tomasza Bratka. Wyróżnienia otrzymali uczestnicy i koor­dynatorzy inicjatyw dofinansowanych przez FRSE, docenieni za szczególne zaangażowa­nie w realizację projektów edukacyjnych. Siedmioro laureatów wyłonionych w tego­rocznej edycji konkursu reprezentuje różne sektory edukacji, łączy ich za to pasja i wy­soka jakość podejmowanych działań.

Trzeci konkurs, w którym przyznano nagrody w trakcie Gali, to EDUinspiracje – Media, w tym roku zorganizowany po raz pierwszy. Nagrodzono w nim dzienni­karzy opisujących międzynarodowe projek­ty edukacyjne. Kapituła konkursu przyznała pięć nagród i jedno wyróżnienie w czterech kategoriach, wskazując najciekawsze i naj­bardziej wartościowe materiały. Nagrody wręczyli: Arkadiusz Jarkiewicz, dyrektor departamentu ekonomicznego MEN, prof. dr hab. Dariusz Rott, przewodniczący Ka­pituły EDUinspiracje – Media oraz Marcin Rolnik, członek zarządu FRSE.

Po zakończeniu Gali był czas na gratu­lacje i pamiątkowe zdjęcia. Teraz pozostaje czekać na kolejną edycję konkursu – i na­stępną, szóstą już, Galę Wręczenia Nagród Edukacyjnych FRSE.

LAUREACI KONKURSÓW

EDUINSPIRACJE NA NAJLEPSZY PROJEKT EDUKACYJNY

 • Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu za projekt Why Maths?
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie za projekt Safer Europe by higher qualified water safety managers
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu za projekt Mobilność studentów i pracowników 2013 program LLP Erasmus
 • Areszt Śledczy w Olsztynie za projekt A new way to social skills
 • Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka za projekt Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego
 • Nieformalna Grupa Młodzieży Youth Human Impact z Łomży za projekt Śladami praw człowieka – poznajemy przeszłość i zmieniamy teraźniejszość
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie za projekt Szkoła nauczycielką życia

EDUINSPIRATOR DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 • Piotr Zimoch
 • Marta Zając-Ossowska
 • Barbara Bilewicz-Kuźnia
 • Małgorzata Tarasiuk
 • Paulina Gortat-Gapińska
 • Oktawia Gorzeńska
 • Anna Boguszewska-Allina

EDUINSPIRACJE – MEDIA DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW DZIENNIKARSKICH

 • Bernadetta Szczypta za audycję radiową pt. Nie zwracają na nich uwagi
 • Katarzyna Kornet za audycję radiową pt. Studenci w świat wzięci
 • Aneta Kunowska za cykl materiałów prasowych Erasmusowcy, Studia po estońsku i włosku i W południowych i północnych klimatach
 • Tomasz Paziewski za audycję radiową pt. Europass
 • Kazimierz Netka za artykuł pt. Młodzi Pomorzanie ruszyli w świat. Młodzież świata dostrzegła Pomorze
 • Wyróżnienie dla Krystyny Nity za cykl artykułów