e-Teacher w eTwinningu


Obserwujesz program eTwinning z boku? Masz wrażenie, że omija cię coś ciekawego? Możesz włączyć się w ten program szybciej niż myślisz! Pierwszym krokiem mogą być bezpłatne kursy e-learningowe.

Bezpłatne kursy dla nauczycieli Krajo­we Biuro eTwinning organizuje od 2006 r. Trenerzy programu przygotowali w sumie kilkadziesiąt kursów online dotyczących za­równo samej pracy w projektach, jak i wielu narzędzi i aplikacji pomocnych przy realizo­waniu przedsięwzięć edukacyjnych.

Od czego warto zacząć? Najważniej­szym tematem jest TwinSpace – multi­funkcyjna, internetowa platforma, umoż­liwiająca współpracę szkół partnerskich. To rodzaj rozbudowanego narzędzia do zamieszczania materiałów przygotowa­nych przez partnerów, do prowadzenia dyskusji oraz publikowania wiadomości i ministron. By wiedzieć, jak ją zapełnić, warto poznać kilka użytecznych progra­mów. Internetowe kursy fotoedycji czy edycji grafiki online pozwalają np. opa­nować umiejętność dodawania głosu do obrazu, formatowania zdjęć czy opracowa­nia kolażu. A kto ma ochotę zacząć two­rzyć dynamiczne prezentacje i animacje, może wybrać kursy o Glogsterze, PowTo­on czy Prezi.

Jeśli nauczyciel przewiduje nagrywanie i publikowanie filmów, pomogą mu w tym kursy poświęcone: wgrywaniu napisów do filmu (Amara), obróbce filmów (MovieMa­ker) lub nagrywaniu dźwięku (Audacity). Tym, którzy chcieliby wyjść poza Twin-Space i dodatkowo publikować materiały np. na stronach internetowych czy na blo­gu, szczególnie należy polecić kursy o Wor­dPressie, blogosferze czy WIX.

Do współpracy z partnerem przydat­ne będą kursy dotyczące pracy w chmu­rze i komunikacji w projektach (Tricider, VoiceThread czy RealTimeBoard). Przy ewa­luacji etapowej projektu oraz komentowaniu zadań wykonywanych przez uczniów pomoc­ny może okazać się kurs pn. Tydzień na feed-back. Podążając za ostatnim trendem w edu­kacji – nauką programowania – biuro zaofe­rowało również kurs poświęcony kodowa­niu w programie Scratch. Wiele nazw, wiele aplikacji i programów, a wszystkie mogą być oswojone bez żadnych kosztów!

Co wyróżnia kursy eTwinning? Kur­sy narzędziowe trwają tydzień. Codzien­nie lub co kilka dni na platformie Moodle uruchamiane są moduły z zadaniami. In­strukcje w kursach opracowane są szcze­gółowo i z dbałością o ich wysoką jakość. W przeciwieństwie do wielu kursów do­stępnych w internecie w kursach eTwin­ning trener na bieżąco śledzi proces wyko­nywania zadań, komentuje je i odpowiada na pytania. Uczestnicy kursów podkreślają ich trzy główne zalety: szybkość, łatwość i profesjonalizm.

Kto może wziąć udział w kursie? Każ­dy nauczyciel, który poświęci trzy minuty na zarejestrowanie się w programie eTwin­ning. Na początku nie jest konieczne reali­zowanie projektu eTwinning.

Opisy kursów i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.etwinning.pl, w zakładce Konkursy i szkolenia – Kursy in­ternetowe. Obierz właściwy kurs!