Europass zmienia się na naszych oczach


Komisja Europejska chce, by w każdym kraju UE powstały punkty koordynacji kwalifikacji i kompetencji. Oznaczałoby to połączenie w jedno sieci Europass, Euroguidance i punktów informujących o Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Komisja Europejska od lat stara się podnosić efektywność działań i optymalizować koszty. W przypadku działań edukacyjnych tendencję tę widać było już w roku 2013, gdy zdecydowano, że sześć odrębnych do tej pory inicjatyw będzie realizowanych w ramach jednego programu Erasmus+. Teraz przyszła kolej na programy wspierające.

W Polsce działania wspierające dzielimy na zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz pozostałe. Wśród tych pierwszych są m.in.: Europass wraz z EPALE, EuroPeers Polska, Eurydice, Eurodesk wraz Europejskim Portalem Młodzieżowym, eTwinning, European Language Label i ECVET. Do zarządzanych w inny sposób należą: Eures, Euroguidance, Krajowy punkt informacyjny ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz liczne portale, np. ESCO (szerzej na ten temat w „Europie dla Aktywnych” nr 3/2016).

Od lat celem Komisji Europejskiej było budowanie synergii między wymienionymi narzędziami i inicjatywami. W przypadku Europassu w ostatnich latach zdecydowano się na zmiany strukturalne i prawne – np. zarządzanie siecią przekazano do Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Teraz Komisja chce iść o krok dalej – przyjęła wniosek w sprawie wspólnych ram świadczenia lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass). Jego akceptacja przez instytucje i kraje Unii oznaczałaby zmianę prawnej podstawy funkcjonowania Europassu (czyli decyzji nr 2241/2004/WE).

Co jest w dokumencie? KE postuluje połączenie sieci Europass, Euroguidance, punktów informacyjnych dot. Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wyposażenie ich w zasoby merytoryczne ESCO. Każdy kraj UE ma utworzyć punkt koordynacji kwalifikacji i kompetencji, którego zadaniem będzie świadczenie spójnej usługi odpowiadającej na dynamiczne potrzeby wymagań rynku pracy oraz edukacji.

We wniosku Komisji jest sporo interesujących propozycji. Istotne jest zachowanie prezentacji kwalifikacji i kompetencji poprzez CV, wypełniane jednak w oparciu o pojęcia z portalu ESCO oraz wiedzę doradczą Euroguidance, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowinek, np. metadanych. Takie podejście jest konsekwencją niezwykłej popularności Europass-CV, który tylko w edytorze online wypełniono już ponad 120 mln razy. Komisja wzięła też pod uwagę argumenty za rezygnacją z tradycyjnych dokumentów na rzecz rozwiązań informatycznych bliższych dzisiejszym czasom.

W kilku miejscach wniosek KE budzi jednak wątpliwości. Chodzi m.in. o propozycję utworzenia jednego suplementu do kwalifikacji dla wszystkich sektorów edukacji. O ile na poziomie europejskim można sobie wyobrazić połączenie Suplementu do dyplomu dla Szkół Wyższych oraz Suplementu do dyplomu dla kształcenia zawodowego, o tyle w Polsce oznaczałoby to konsolidację czterech różnych dokumentów i zrównanie statusu suplementów dla szkolnictwa wyższego i edukacji zawodowej, zarządzanych na dodatek przez kilka różnych ministerstw, w oparciu o cztery różne, krajowe rozporządzenia. Pomysł wydaje się dużym wyzwaniem.

Wniosek przyjęty przez KE trafił do prac w Parlamencie Europejskim oraz do konsultacji na poziomie krajów członkowskich UE. Ostateczny kształt zmian będzie jeszcze ewoluował w zależności od stanowisk tych krajów. Na razie pewne jest, że samej reformy sieci Europass nie da się już zatrzymać. O jej finale będziemy informować na łamach kolejnych numerów „Europy dla Aktywnych” i na stronie internetowej www.europass.org.pl.