FSS: wsparcie i rozwój uczelni


Wyniki ewaluacji drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) pokazują, że program pozytywnie wpłynął na polskie uczelnie, studentów i kadrę.

Dla przedstawicieli uczelni realizujących projekty w ramach FSS najważniejsze korzyści instytucjonalne to zwiększenie oferty kształcenia: opracowanie nowych programów studiów oraz rozwój zasobów dydaktycznych. Istotne było również nawiązanie nowych partnerstw międzynarodowych i krajowych oraz szereg zmian wewnątrz instytucji. Ponad dwie trzecie respondentów potwierdziło, że działania w ramach FSS przyczyniły się do rozwoju lub przygotowania nowych metod nauczania oraz narzędzi i materiałów dydaktycznych.

W opinii koordynatorów, bezpośredni wpływ na kształcenie miało przede wszystkim wprowadzenie nowych treści programowych, nowych sposobów pracy ze studentami oraz zdobycie przez wykładowców dodatkowych kompetencji. Dużą zaletą Funduszu okazała się możliwość włączania w działania projektowe różnych jednostek dydaktycznych danej uczelni, co sprzyjało interdyscyplinarności.

Opracowując nowe programy kształcenia, większość uczelni współpracowała z polskimi pracodawcami i instytucjami, co pozwoliło lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku pracy. Taka współpraca umożliwiała wypracowanie rezultatów, które miały wpływ nie tylko na samą uczelnię, ale i jej otoczenie.

Ważnym rezultatem instytucjonalnym okazało się nawiązanie długotrwałej współpracy z zagranicznymi placówkami akademickimi – wspomniała o tym ponad połowa respondentów. Uczestnicy badania podkreślali też, że współpraca partnerska umożliwiła wypracowanie innowacyjnych rezultatów, ponieważ zagraniczne uczelnie często dysponują większym kapitałem intelektualnym. Niestety, nawiązywanie międzynarodowych partnerstw wiązało się ze znacznymi trudnościami formalnymi i administracyjnymi, co niekiedy zniechęcało uczelnie do podejmowania współpracy.

Uczestnicy badania zauważyli, że sam fakt wprowadzania zmian w dotychczasowym modelu funkcjonowania ich macierzystych placówek zmodyfikował sposób myślenia o kształceniu uniwersyteckim i wywołał dyskusję na temat możliwości dalszych działań. Taki efekt często towarzyszył otwieraniu całkowicie nowych kierunków studiów i rozszerzaniu zakresu działalności dydaktycznej i badawczej uczelni.

Ewaluacja drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego pozwoliła na ocenę wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta online) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.

Raport z badania jest dostępny na stronie FRSE.

Informacje o FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) to program umożliwiający współpracę instytucji edukacyjnych z Polski oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. FSS wspiera wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni oraz wzmacnia współpracę instytucjonalną pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. W 2016 r. zakończyła się druga edycja Funduszu.