Królowa jest tylko jedna!


Ma wpływ na budowę plastrów miodu i muszli ślimaka, bez niej nie upieczemy ciasta, nie zrozumiemy zegara ani nie poradzimy sobie na zakupach. Matematyka jest wszędzie! Gimnazjum z Golubia-Dobrzynia postanowiło zająć się nią na poważnie.

Cel był prosty – zrealizować projekt, który rozbudzi zainteresowanie uczniów królową nauk. Jak to zrobić? Koordynatorka projektu Małgorzata Gerkowska wpadła na pomysł, że najlepiej będzie wskazać uczniom związki matematyki z innymi naukami i uświadomić im, że jest ona obecna w ich życiu codzien­nym. Znajomość królowej nauk umożliwia logiczne myślenie, stymuluje rozumowanie, rozwija zdolności myślenia strategicznego.

W projekcie wzięli udział uczniowie dru­giej i trzeciej klasy gimnazjum. – Zajmo­waliśmy się matematyką w sztuce, archi­tekturze i geografii. Ponieważ mieszkamy w mieście z pięknym kościołem gotyckim, a w dodatku niedaleko Torunia, skupiliśmy się na powiązaniach matematyki z geometrią okien gotyckich. Uczniowie robili konstruk­cje, zdjęcia, opisy. Analizowaliśmy też za­stosowanie matematyki w astronomii i che­mii. W przypadku ekonomii sprawdziliśmy, ile pieniędzy wydają miesięcznie uczniowie i porównaliśmy to z danymi z innych szkół partnerskich z Belgii, Włoch, Irlandii, Por­tugalii i Hiszpanii – opowiada Małgorzata Gerkowska.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przekonali się, że matematyka jest obec­na w każdym aspekcie życia. Zdobyli nową wiedzę, podnieśli umiejętności matema­tyczne, techniczne i językowe, mieli też okazję do skorzystania z nowych narzędzi informatycznych – np. prezentacji w pro­gramie Prezi.

Rezultatem projektu jest innowacyjna publikacja Why maths?, która w obrazowy sposób ukazuje powiązania matematyki z in­nymi dyscyplinami, takimi jak chemia, biolo­gia, astronomia, literatura i sztuka. Publikacja została przekazana uczniom i nauczycielom szkół partnerskich do wykorzystania w trak­cie zajęć. W ramach przedsięwzięcia powsta­ła również innowacyjna gra Trivial Pursuit, której głównym celem jest stymulacja kre­atywności uczniów i rozwój ich matematycz­nych zdolności.

Rezultaty przedsięwzięcia były upo­wszechniane nie tylko na terenie gimnazjum, ale i w szkołach partnerskich na terenie po­wiatu, na powiatowych targach edukacyj­nych, a nawet na arenie międzynarodowej podczas Festiwalu Nauki w Genui. Wszelkie działania realizowane w trakcie projektu oraz ich efekty były również opisywane na blogu – www.whymathscomenius.blogspot.com, któ­ry cieszy się niezwykłą popularnością wśród uczniów. Projekt doczekał się też swojej od­słony w ramach programu eTwinning.

Rozbudzenie w młodych ludziach pasji do matematyki nie należy do najłatwiejszych zadań. Innowacyjne metody zastosowane w Golubiu-Dobrzyniu przyniosły jednak do­skonałe efekty. Autorzy projektu spisali się na piątkę z plusem!

  • PROGRAM: „Uczenie się przez całe życie” – Comenius
  • REALIZATOR: Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  • CZAS REALIZACJI: 2012-2014 r.
  • STRONA WWW: www.wazowna.pl