Lekarze otwarci na świat


PROJEKTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU EDUINSPIRACJE – KATEGORIA SZKOLNICTWO WYŻSZE

Warszawski Uniwersytet Medyczny wierzy, że kształcenie w zakresie medycyny powinno mieć wymiar międzynarodowy oraz opierać się na europejskich standardach edukacyjnych i wymianie myśli naukowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) udział w programach mobilności edukacyjnej rozpoczął w 1998 r. Od tego czasu nawiązał współpracę ze 106 uczelniami z 25 krajów Europy. Najważniejszymi celami uczestnictwa WUM w programie Erasmus+ są: umiędzynarodowienie uczelni, zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz zaangażowanie w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.

W roku akademickim 2014/15 na uczelni zrealizowano łącznie 202 wyjazdy studentów i pracowników. – Podstawowym celem było zwiększenie liczby wyjazdów, zarówno studentów, jak i kadry – podkreśla Lidia Przepióra-Dziewulska, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą WUM.

Wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki sprzyjają rozwojowi naukowemu studentów. Zyskują oni możliwość prowadzenia badań i odbycia praktyk niedostępnych na macierzystej uczelni. Uczestnicy wyjazdów mają również okazję rozwoju w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z programem studiów (np. w zakresie kompetencji komunikacyjnych), co przydaje się w ich późniejszej pracy zawodowej. Osoby chcące rozwijać karierę akademicką wykorzystują doświadczenie, wiedzę i zagraniczne kontakty do uzyskiwania wyższych stopni naukowych.

Wyjazdy kadry dydaktycznej WUM umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów i rozpoczęcie współpracy z innymi uczelniami medycznymi w Europie. Zdobyta podczas wyjazdów wiedza pozwala na ciągłe unowocześnianie programu nauczania, np. poprzez wprowadzanie nowych obszarów i metod uczenia. Dzięki temu zmniejszono nacisk na zajęcia teoretyczne, a wzmocniono program bezpośrednich praktyk z pacjentami.

Dział Współpracy z Zagranicą WUM kompleksowo przygotowuje wyjazdy studentów na uczelnie zagraniczne, zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej. – Wspieramy studentów, organizując podróż, pobyt i sprawy dydaktyczno-organizacyjne na uczelni przyjmującej – podkreśla Lidia Przepióra-Dziewulska. Pozwala to na przełamanie obaw związanych z wyjazdem oraz umożliwia skoncentrowanie się przede wszystkim na nauce.

WUM dba również o studentów przyjeżdżających do Warszawy. – Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia systemu umożliwiającego korzystanie z doświadczeń osób wracających z wyjazdów oraz zebranie informacji od studentów zagranicznych studiujących na WUM – zauważa Lidia Przepióra-Dziewulska. Uczelnia opracowała także projekt SUPP, mający na celu pomoc w adaptacji studentów przybywających do Polski.

Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące kryterium uznawalności – ponad 85 proc. studentów wyjeżdżających na studia oraz ponad 89 proc. osób realizujących praktyki zadeklarowało otrzymanie uznania wyników osiągniętych podczas wyjazdu. To najwyższy wskaźnik uznawalności wśród uczelni medycznych uczestniczących w programie Erasmus+ w Polsce.

  • KATEGORIA: Szkolnictwo wyższe
  • INSTYTUCJA: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • TYTUŁ PROJEKTU: Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1. Szkolnictwo wyższe