Mistrz znów uczniem


Od września tego roku każdy nauczyciel zawodu musi wziąć udział w szkoleniu branżowym. Dokąd wyjechać? Na jakich zasadach? Kto sfinansuje taki wyjazd? Program Erasmus+ ma wiele propozycji doskonalenia umiejętności nauczycielskich

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności przez:
› uczestniczenie w stażach zawodowych w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego,
› uczestniczenie w praktykach typu job shadowing (obserwacja pracy) w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego,
› prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. w innej szkole zawodowej za granicą),
› uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów z zagranicznych przedsiębiorstw w instytucji macierzystej.

Wyjazdy edukacyjne w ramach tej akcji programu Erasmus + mogą być traktowane jako element lub uzupełnienie propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu. Już od września tego roku każdy nauczyciel zawodu musi wziąć udział w takim szkoleniu (40 godz. cyklicznie w okresach trzyletnich) w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem. Celem szkoleń branżowych jest m.in.:
› zapoznanie się z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie,
› zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami oraz w innym sprzętem technicznym wykorzystywanym w procesach produkcyjnych lub w usługach,
› poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem, doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej,
› doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami.

Prawidłowo zaplanowany zagraniczny wyjazd kadry powinien m.in.:
› ściśle odpowiadać na zdefiniowane potrzeby uczestników mobilności i instytucji wysyłającej (szkoły),
› mieć jasno i szczegółowo wskazane cele,
› być organizowany we właściwie dobranej instytucji zagranicznej (warto przed wyjazdem wyjechać na wizytę przygotowawczą),
› mieć program merytoryczny dostosowany do wybranej formy mobilności i możliwości organizacji przyjmującej (zalecana jest szeroka konsultacja jego treści np. z lokalnymi pracodawcami), uwaga: nie może być to program o charakterze wizyty studyjnej, czyli wizyty w różnych instytucjach,
› zawierać właściwie zaplanowany i zrealizowany monitoring mobilności,
› zawierać dobrze i szczegółowo opisane efekty uczenia się (w podziale na zawodowe, językowe i społeczne) ze wskazaniem sposobów ich oceniania i późniejszego wykorzystania w pracy z uczniami,
› mieć szczegółowo opracowany plan upowszechniania rezultatów mobilności ze wskazaniem grup odbiorców, metod upowszechniania oraz właściwych form przekazu.

Obecnie najbardziej popularną formą doskonalenia nauczycieli zawodu w Akcji 1. Programu Erasmus+ w projektach mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe jest uczestnictwo w obserwacji pracy typu job shadowing. Prawidłowo zaplanowany wyjazd tego typu powinien spełniać m.in. następujące warunki:
› dla każdego uczestnika muszą zostać zidentyfikowane potrzeby i cele (podejście indywidualne),
› optymalna liczba osób obserwujących pracę i obserwowanych to 1:1,
› uczestnik powinien znać język obcy, w którym pracuje obserwowana przez niego osoba, przynajmniej na poziomie komunikatywnym (B1/B2),
› do wniosku powinien być dołączony szczegółowy program merytoryczny,
› należy wybrać odpowiednie miejsce odbywania job shadowing (podobny profil działalności),
› dla każdej osoby wyjeżdżającej na job shadowing należy wskazać mentora oraz określić jego rolę.

O tym, jak prawidłowo przygotować takie działanie od strony formalnej (zgodnie z wymogami programu) oraz w jaki sposób właściwie zaplanować i zorganizować jego przebieg, a następnie upowszechnić rezultaty, rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego 31 maja przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Poświęcone ono było jakości mobilności kadry w projektach w Akcji 1. w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.