Nowa jakość w Europassie


Co kryje się pod pojęciem EMOL? Jakie zmiany czekają nas w procedurze wydawania dokumentów Europass Mobilność? Wkrótce start nowego systemu

W dobie szybko rozwijających się technik komunikacyjnych Krajowe Centrum Europass wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programów obsługiwanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dotychczasowy proces przygotowania dokumentu wiązał się z pewnymi niedogodnościami. Dodatkowo podwojenie liczby Europassów w roku 2018 w stosunku do lat ubiegłych spowodowało wydłużenie zwrotu potwierdzonych dokumentów uczestnikom wyjazdów zagranicznych. Dzięki wdrożeniu nowego systemu EMOL opracowanie dokumentu potwierdzającego taki wyjazd będzie mniej pracochłonne, a jego otrzymanie łatwiejsze i szybsze.

Wdrożenie nowego systemu opracowania i potwierdzania dokumentów Europass Mobilność to ukłon w stronę ekologii i zrównoważonego rozwoju. W dobie cyfryzacji nieco przestarzałe wydaje się wykorzystywanie ton papieru, jego dystrybucja i przechowywanie.

Jak to działa?

Zasadniczym krokiem do rozpoczęcia pracy w systemie EMOL jest założenie konta użytkownika. Tak jak dotychczas osobą odpowiedzialną za to działanie może być koordynator projektu, dyrektor szkoły, nauczyciel lub inny uczestnik mobilności (student, beneficjent programów młodzieżowych czy edukacji dorosłych) ubiegający się o wydanie dokumentu Europass Mobilność w wersji cyfrowej. Następnie wypełnia się pola opisujące partnerów mobilności, uczestników oraz definiuje ścieżki kształcenia uwzględniające wykonywane w trakcie wyjazdu czynności oraz nabyte kompetencje. W dalszej kolejności dokument jest cyfrowo podpisywany przez partnera instytucji wysyłającej oraz przesyłany online do Krajowego Centrum Europass (ryc. 1). Pracownicy KCE sprawdzają treść dokumentu pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie akceptują go lub odrzucają. Zaakceptowany wysyłany jest online do podpisania przez partnera zagranicznego (instytucja przyjmująca), a odrzucony wraca do użytkownika, by go poprawił lub uzupełnił braki. Ostatecznym potwierdzeniem wiarygodności i walidacji dokumentu jest nadanie mu kodu QR. Dokument może zostać wydrukowany przez właściciela lub funkcjonować w wersji cyfrowej.

Naprzeciw nowej idei Europass

„New Europass – Your skills, Your future” – to hasło przewodnie nowej koncepcji europejskiego programu Europass, której zasadniczym założeniem jest interoperacyjność usług świadczonych przez UE. Nowy Europass oferuje narzędzia internetowe, za pomocą których wszyscy zainteresowani będą mogli zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w prosty i zrozumiały sposób w całej Europie. Głównymi grupami docelowymi będą nie tylko osoby poszukujące pracy, pracujący, wolontariusze czy uczący się, lecz także pracodawcy i facylitatorzy, dzięki którym możliwe będzie otrzymanie wsparcia merytorycznego w zakresie zatrudnienia czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wszyscy użytkownicy nowego Europassu będą mogli przechowywać i udostępniać informacje o sobie, swoich oczekiwaniach, kwalifikacjach oraz umiejętnościach, opisać formalne, nieformalne i pozaformalne doskonalenie w skuteczny i bezpieczny sposób. Nowa cyfrowa formuła dokumentu Europass Mobilność to cenny materiał, który każdy z użytkowników będzie mógł zamieścić w swoim e-portfolio.