Nowe możliwości dla dorosłych


Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? Pierwszą fazę projektu poświęconego tej kwestii można już podsumować. Teraz czas na wybranie grantobiorców

Przedsięwzięcie od jesieni 2018 r. prowadzą wspólnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych. Celem projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. W pierwszej fazie projektu opracowano definicję takich osób oraz określono osiem grup docelowych. To do nich właśnie skierowane będą działania przyszłych grantobiorców – czyli organizacji i instytucji, które w rozpoczynającej się drugiej fazie projektu złożą najwyżej ocenione formularze.

Dlaczego cały projekt jest tak ważny? Z badań OECD i UE oraz danych GUS wynika, że w Polsce ok. 20 proc. Osób dorosłych do 65. roku życia ma poważne problemy z wykorzystaniem tekstów i kalkulacji w codziennych sytuacjach życiowych, a 56 proc. osób dorosłych do 74. roku życia nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Co istotne, poziom umiejętności niekoniecznie współgra z poziomem wykształcenia. Ten bowiem jest w Polsce względnie wysoki – odsetek osób dorosłych z niskim wykształceniem (co najwyżej gimnazjalnym) należy do najniższych w Europie. Paradoksalnie, sytuacja ta sprawia, że trudniej jest dostrzec wagę i rozmiar zjawiska deficytu umiejętności podstawowych u osób dorosłych.

Szansa – dla kogo?
Do grup docelowych projektu zaliczane będą osoby:
> pracujące w zakładach pracy (zwłaszcza w MŚP) i gotowe uczyć się z własnej inicjatywy;
> pozostające bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne), np. osoby chcące wejść lub powrócić na rynek pracy po długiej przerwie (np. po okresie wychowywania dzieci czy opiekowania się osobami zależnymi);
> z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i (lub) małych miast i (lub) miejskich postindustrialnych, także z trudnym dostępem do edukacji), w tym żyjące na terenach wymienionych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (np. Program dla Śląska, Program dla Bieszczad);
> w wieku 50+;
> z niepełnosprawnością intelektualną;
> z niepełnosprawnością sensoryczną i (lub) fizyczną;
> dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną) i przez to nieradzące sobie w życiu;
> obcokrajowcy z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce.

W pierwszej fazie projektu opracowano również raport z badania jakościowego dotyczący sposobów wspierania osób dorosłych przez wybrane instytucje i organizacje w Polsce (dostępny na stronie czytelnia.frse.org.pl/jak-wspierac-osoby- -dorosle-o-niskich-umiejetnosciach-podstawowych). Partnerzy projektu z IBE sporządzili także „Raport z analizy desk research w projekcie Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” na podstawie dostępnych wyników badań, raportów, strategii, rekomendacji i innych materiałów dotyczących umiejętności podstawowych. Dodatkowo eksperci zewnętrzni projektu przygotowali „Raport z mappingu sytuacji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w Polsce”, opracowano też 10 zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów ją przeprowadzających. Pierwsza faza obejmowała również przygotowanie wskazówek dotyczących diagnozowania umiejętności i potrzeb osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, opracowano także założenia do warunków rekrutacji grantobiorców.

Szansa – od kogo?
Ta rekrutacja właśnie ruszyła. Grantobiorcami mogą być m.in.: centra kształcenia ustawicznego, instytucje edukacyjne dla dorosłych, biblioteki i inne instytucje kultury, instytucje zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym, jednostki samorządu terytorialnego, uniwersytety trzeciego wieku, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje, izby rzemieślnicze, instytucje rynku pracy i związki zawodowe.

Osoby, które grantobiorca zamierza objąć wsparciem, mogą należeć do więcej niż jednej grupy docelowej. Grantobiorca musi jednak wskazać
grupę wiodącą, do której dostosowany będzie model wsparcia. Istotne jest również, aby podmioty opracowujące swoje propozycje modeli wsparcia znały specyfikę grupy docelowej, do której kierują działania doradcze i edukacyjne.

By pomóc potencjalnym grantobiorcom w przygotowaniu dokumentów, FRSE zorganizowała 10 spotkań poświęconych warunkom rekrutacji oraz przygotowywanym modelom wsparcia. Planuje też kolejne – m.in. 15 stycznia 2020 r. w Warszawie. Rezultaty i rekomendacje końcowe projektu Szansa… będą wykorzystane do opracowania krajowych strategii działań dotyczących podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.