Nowy rok, nowe możliwości


Erasmus+ otwiera się na świat. W 2016 r. w ofercie programu pojawiło się kilka nowości. Celem zmian jest promowanie integracji społecznej i tolerancji oraz zwiększanie szans na zatrudnienie osób poszukujących pracy.

Całkowity budżet programu Erasmus+ w 2016 r. wyniesie 2,2 mld euro, z czego 111,5 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację projektów edukacyjnych przez polskie instytucje. Największą kwotą, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, będzie dysponować sektor szkolnictwa wyższego. W 2016 r. polskie uczelnie otrzymają ponad 54,3 mln euro, z czego zostaną sfinansowane m.in. studenckie wymiany oraz projekty polegające na tworzeniu Partnerstw strategicznych.

Jednym z ważniejszych celów, które w tym roku zostały postawione przed programem, jest integracja społeczna, szczególnie mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców. Erasmus+ kładzie również coraz większy nacisk na promowanie aktywności obywatelskiej oraz tolerancji. W 2016 r. na projekty realizujące takie zadania zostanie przeznaczona dodatkowa kwota 13 mln euro.

Inicjatywy, których celem będzie pomoc grupom defaworyzowanym, mogą mieć bardzo różny charakter. W ramach sektora Młodzież takie działania mogą przybrać formę m.in. wolontariatu. Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ młodzież zaangażowana w projekty z dziedziny edukacji pozaformalnej może nie tylko bezpośrednio pomagać potrzebującym, ale także zwiększać świadomość społeczności lokalnych na temat potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wyżej wspomniany dokument zakłada również preferencyjne traktowanie studentów pochodzących z krajów partnerskich, którzy są migrantami, uchodźcami lub osobami ubiegającymi się o azyl. Tacy studenci, o ile spełnią podstawowe kryterium – czyli osiągają dobre wyniki w nauce – będą mieć większe szanse na zagraniczną wymianę.

To nie jedyny dowód na to, że program Erasmus+ otwiera się na świat. Od zeszłego roku w ramach wymiany studenckiej można bowiem pojechać do wielu państw spoza Europy, m.in. do Kanady, Stanów Zjednoczonych, RPA, Meksyku i Japonii (do tzw. krajów partnerskich). W sektorze Szkolnictwo wyższe takie wyjazdy organizuje już ok. 30 proc. uczelni spośród tych, które prowadzą wymianę z krajami uczestniczącymi w programie. Fundusze przeznaczone na mobilności z krajami partnerskimi w ubiegłym roku przekroczyły 8 mln euro. Podobna suma została zarezerwowana na ten sam cel w 2016 r. – Staramy się jednak wspierać współpracę z obszarami priorytetowymi z punktu widzenia Polski, czyli krajami Partnerstwa Wschodniego, a głównie z Ukrainą – wyjaśnia Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE.

W nowym roku funkcjonowania programu bardziej wspierane będą także inicjatywy, celem których jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób poszukujących pracy. Pojawia się m.in. możliwość realizowania projektów opartych o Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Projekty centralne, akcja 2) w ramach wszystkich sektorów gospodarczych. Celem takich przedsięwzięć jest zmniejszanie niedoboru wykwalifikowanej kadry. Dotychczas projekty tego rodzaju obejmowały zaledwie sześć sektorów gospodarki, m.in. wyrobów włókienniczych, handlowy, zaawansowanej produkcji oraz rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Teraz mogą one dotyczyć wszystkich sektorów określonych w statystycznej klasyfikacji działalności Unii Europejskiej (NACE).

W 2016 r. pojawiają się również zmiany w sektorze Erasmus+ Sport. Powstała w nim nowa akcja zatytułowana Współpraca partnerska na mniejszą skalę. Tego typu projekty mogą realizować instytucje publiczne oraz organizacje niekomercyjne działające w dziedzinie sportu oraz aktywności fizycznej. Dzięki modyfikacji wzrośnie liczba podmiotów, które mogą się starać o takie dofinansowanie. Maksymalna wysokość grantu wynosi tutaj 60 tys. euro, a badania zdolności finansowej beneficjenta nie są wymagane. – Ponadto obowiązują uproszczone zasady aplikowania, dzięki czemu większe szanse na dofinansowanie będą miały organizacje mające mniejsze doświadczenie w zakresie składania wniosków – wyjaśniał Michał Rynkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej podczas spotkania Erasmus+ Sport, które zorganizowała Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji.

wykres_iloboda12016