Pięć lat EDUinspiracji – rozwój przede wszystkim


Tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje, zorganizowana pod hasłem Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie, była wyjątkowa, bo ju­bileuszowa. Autorów najlepszych projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez FRSE nagrodziliśmy już po raz piąty. W krótkim czasie konkurs stał się jedną z najważniejszych inicjatyw Fundacji.

Początki były jednak dość niepozorne. Pierwsza edycja przedsię­wzięcia była jedną z imprez towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Celem konkursu, adresowanego wówczas do benefi­cjentów programu „Uczenie się przez całe życie”, było wspieranie mobilności w procesie kształcenia i szkolenia. Rok później hasło EDUinspiracji brzmiało: Rozwijanie kompetencji kluczowej: umie­jętność uczenia się, w 2013 r. tematem konkursu był wpływ udziału w programach edukacyjnych na funkcjonowanie instytucji i nasze życie. W 2014 r. zwróciliśmy uwagę na upowszechnianie rezultatów – hasło brzmiało: Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi.

Nasz konkurs z roku na rok rozwijał się i wzbogacał. Obecnie szansę na nagrodę mają nie tylko beneficjenci programu Erasmus+, ale także autorzy projektów realizowanych w ramach EFS/POWER, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Funduszu Polsko­-Litewskiego. W 2014 r. postanowiliśmy oddzielić konkurs instytu­cjonalny (EDUinspiracje) od indywidualnego (EDUinspiratorzy), a w tym roku wprowadziliśmy nową kategorię EDUinspiracje – Media, w której nagradzamy najlepszych dziennikarzy zajmują­cych się programami i inicjatywami zarządzanymi przez FRSE. W sumie od 2011 r. wyróżnienia w konkursie EDUinspiracje otrzy­mało już 47 beneficjentów, nagrodziliśmy też 13 EDUinspiratorów.

Dlaczego stawiamy na rozwój? Bo właśnie gotowość do zmian i podejmowania wyzwań cenimy u beneficjentów najbardziej – i sami chcemy dawać dobry przykład. Nasz konkurs ma zachęcać do wysiłku i pokazywać, że przynosi on doskonałe rezultaty. Na­grodzeni wiedzą o tym najlepiej. Serdecznie im gratuluję, a Pań­stwa zachęcam do lektury poświęconych im tekstów.