Podręcznik udanej wymiany


O tym, jak przygotować, zorganizować i ewaluować wymianę mówić łatwo, gorzej z wykonaniem. Na szczęście najbardziej doświadczeni polscy beneficjenci chętnie dzielą się wiedzą.

Wymiany młodzieżowe to jedna z form projektów, które można realizować w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W pierwszym, zeszłorocznym konkursie wniosków o dofinansowanie starało się 307 projektów. Dofinansowano 50 inicjatyw, z czego 39 to wymiany młodzieżowe.

Akceptację zyskał m.in. projekt Udana wymiana młodzieży dziś gwarancją dobrego sąsiedztwa jutro. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (Polska) oraz Sumy non-governmental organization Center for European Initiatives (Ukraina). W ramach projektu w Nasutowie pod Lublinem spotkały się dwie grupy doświadczonych koordynatorów projektów z Polski i Ukrainy. Cel był ściśle określony: stworzyć podręcznik dla animatorów polsko-ukraińskich wymian młodzieży.

Publikacja skupia się na kilku podstawowych czynnikach wpływających na dobrą współpracę: motywacji i zaangażowaniu, integracji, ewaluacji oraz upowszechnianiu. Autorzy podręcznika opisują każdy element projektu, zwracając uwagę na konkretne problemy, przed którymi stają Ukraińcy i Polacy: perturbacje wizowe, kłopoty ekonomiczne uczestników czy konsekwencje działań wojennych na Ukrainie.

Autorzy publikacji proponują zestaw konkretnych ćwiczeń pozwalających pobudzić i utrzymać motywację, zwracają też uwagę na potrzebę integracji, która pozwala przełamywać bariery i budować partnerstwo oparte na zaufaniu. – Wchodząc do nowej grupy, mamy uczucie niepokoju, nieśmiałości, niepewności, być może wycofania lub początkowego ograniczenia naturalnej ekspresji. Jest to zjawisko zrozumiałe: nieznane sytuacje i osoby sprawiają, że odczuwamy emocje nie zawsze adekwatne do okoliczności – mówią uczestnicy projektu.

Zauważają też, że jednym z najważniejszych elementów projektu jest ewaluacja. To właśnie dzięki temu procesowi poznajemy nasze sukcesy oraz działania, które musimy dopracować. Twórcy podręcznika przekonują, że do ewaluacji warto się przyłożyć: realizować ją zarówno podczas trwania projektu, jak i na samym końcu. Proponują też wiele ciekawych metod ewaluacji, dopasowanych do grup o różnym charakterze i możliwościach.

Cel projektu został osiągnięty, wydano publikację zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, a organizacje z Lublina i Sum mają już plany na dalszą współpracę. Organizacje zadbały o strategie upowszechniania swoich rezultatów. Jeden z nich – w postaci materiałów na temat udanej wymiany – upowszechniali kanałami elektronicznymi (internet, PDF, płyta CD) oraz metodami tradycyjnymi (druk, wysyłka). Upowszechnianie to jeden z rozdziałów podręcznika, jednak sama publikacja jest doskonałym świadectwem tego, jak upowszechniać rezultaty.

Publikację można znaleźć na: www.eds-fundacja.pl/udanawymiana.

O Radzie

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała w 2015 r. na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Ukrainy. Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi. W ramach konkursu wniosków można realizować takie projekty, jak: wymiany młodzieżowe, seminaria przygotowawcze i kontaktowe, spotkania młodzieżowe, projekty informacyjno-promocyjne.

Konkurs wniosków 2017

W tym roku zgłoszenia do konkursu wniosków można składać do 31 marca 2017 r. Priorytetami są: wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób; nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym; wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej; wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu; upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej; odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Więcej informacji na: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl.