Pozaformalnie i pozarządowo


Ponad połowa organizacji pozarządowych w Polsce zajmuje się, choćby częściowo, edukacją i wychowaniem – podaje branżowy portal ngo.pl. To właśnie w projektach społecznych odbywa się edukacja pozaformalna!

Do organizacji pozarządowych (z angielskiego non-governmental organisations, NGO), nazywanych również III sektorem (obok administracji państwowej i biznesu), zaliczamy stowarzyszenia (100 tys. zarejestrowanych), fundacje (17 tys.), ale też kluby sportowe, stowarzyszenia zwykłe, związki zawodowe czy związki pracodawców. Podmioty te różnią się nie tylko formą prawną, ale też charakterem działalności. Organizacje tego typu zajmują się bardzo wieloma dziedzinami, rozwiązują ważne problemy społeczne, działają na rzecz zmian w środowisku lokalnym, domagają się respektowania praw konkretnych grup społecznych, walczą z nadużyciami.

W każdym z tych obszarów prowadzone są różnego typu działania edukacyjne. Działacze pozarządowi są inicjatorami, organizatorami i propagatorami uczenia się pozaformalnego. Prowadzą szkolenia, wykłady, pogadanki, wykorzystują możliwości edukacji przez internet, moderują spotkania, prowadzą grupy warsztatowe i samopomocowe – ta lista nie wyczerpuje wszystkich wykorzystywanych form i metod!

Odbiorcy działań edukacyjnych organizacji to praktycznie wszystkie grupy społeczne. Oferta (kursy zawodowe, rozwoju osobistego) często kierowana jest do grup szczególnie narażonych na wykluczenie – długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców, przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości, osób z niepełnosprawnościami. Równie dużo ofert znajdą seniorzy, wiele organizacji zajmuje się kształtowaniem umiejętności rodzicielskich. Mogę śmiało zaryzykować twierdzenie, że każda czytelniczka i każdy czytelnik tego artykułu znalazłby dla siebie ofertę wśród propozycji NGO. Dzięki temu, że pozyskują one środki publiczne (polskie i zagraniczne) oraz dotacje od prywatnych sponsorów, część ofert edukacyjnych jest bezpłatna. Zwykle też oferta odpłatna jest konkurencyjna cenowo.

Wśród organizacji możemy spotkać ośrodki wspierające inne organizacje, kształcące w zakresie zarządzania, promocji, finansów, księgowości, prawa czy poszukiwania środków na działania. W Polsce funkcjonuje np. sieć wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach III sektora działają także organizacje zajmujące się propagowaniem i upowszechnianiem ogólnych zagadnień związanych z edukacją pozaformalną. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, które reprezentuję, prowadzi szkoły trenerskie oraz wspiera osoby prowadzące działania edukacyjne w NGO poprzez system certyfikacji, wskazywanie nowych trendów i efektywne uczenie się dorosłych.

Wśród tysięcy organizacji pozarządowych i setek tysięcy zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych trudno o zagwarantowanie jednolicie wysokiego poziomu działań. Zawsze jednak w inicjatywach społecznych dochodzi do uczenia się osób dorosłych – poprzez spotkanie, działanie, doświadczenie. Dotyczy to zarówno odbiorców działań, jak i zespołów wolontariuszy i pracowników. Warto uczyć się i warto włączyć się do sieci NGO!

ALFABET EDUKACJI DOROSŁYCH – EF

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych

(European Association for the Education of Adults, EAEA) zrzesza 137 organizacji związanych z edukacją dorosłych z 44 krajów. Działająca od 1953 r. organizacja prowadzi działania na rzecz promocji uczenia się dorosłych i kształtowania polityki europejskiej w tym zakresie. Do jej zadań należy także m.in. informowanie o rozwiązaniach stosowanych w krajach EU i wspieranie współpracy międzynarodowej.
www.eaea.org/en

Forum III Wieku

Doroczna, międzynarodowa konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Jej misją jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed którymi stoją Polska i Europa w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych. Forum III Wieku zostało zainaugurowane w 2009 r. przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
www.forumtrzeciegowieku.pl