Pracujemy w międzynarodowym środowisku


Jednym z największych wyzwań strategicznych, przed jakimi stają dziś uczelnie w Polsce, jest umiędzynarodowienie. Powinno ono obejmować wszystkie obszary działalności, poczynając od działalności dydaktycznej, przez badania naukowe, po administrację i sprawną organizację całej uczelni. Wymagać to będzie stworzenia atrakcyjnych programów edukacyjnych w językach obcych oraz opracowania odpowiedniej polityki umiędzynarodowienia całego środowiska akademickiego. Ważne jest, by polityka ta stwarzała odpowiednie warunki angażowania się, zarówno akademików, jak i administracji, w tworzenie nowych programów, specjalności czy modułów kształcenia w językach obcych. Tak rozumianemu umiędzynarodowieniu działalności dydaktycznej sprzyjają projekty unijne, takie jak Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+.

Z punktu widzenia uczelni każdy taki projekt to zacieśnienie współpracy z partnerami z całej Europy, a w konsekwencji powstanie programu studiów, który zachęci osoby z zagranicy do studiowania na danej uczelni. To z kolei przełoży się na wzrost dotacji dla szkoły i wpłynie na pozycję w rankingach. Szersza oferta studiów w językach obcych to także zwiększenie możliwości angażowania zagranicznych wykładowców do prowadzenia zajęć na danej uczelni oraz większe szanse szkoły w staraniach o zdobycie prestiżowych akredytacji.

Dla pracownika angażowanie się w międzynarodowe projekty badawcze, a przede wszystkim w ich koordynowanie, jest wyjątkową szansą na działanie w międzynarodowych zespołach, a dzięki temu na podnoszenie umiejętności budowania i pracy w konsorcjach. Te umiejętności mogą być wykorzystywane m.in. przy aplikowaniu o granty w międzynarodowych projektach badawczych. Tego typu projekty edukacyjne – dzięki wymianie doświadczeń – umożliwiają podnoszenie kompetencji dydaktycznych, adaptowanie innowacyjnych metod kształcenia, zwiększenie efektywności i sprawności kształcenia w środowisku międzynarodowym. Ułatwiają również budowanie własnej międzynarodowej sieci naukowo-badawczej. Ważne, by w projekty zaangażować sprawdzonych, rzetelnych partnerów zagranicznych, zbudować odpowiednią strukturę konsorcjum i systematycznie monitorować realizację zadań. Najważniejszy jest jednak cel projektu, którym musi być opracowanie atrakcyjnego, nowoczesnego i praktycznego programu studiów dla klienta, jakim jest student, i to międzynarodowy.

prof. dr hab. Sławomir Smyczek
prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach