Przepustka do międzynarodowej kariery


Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe oraz Suplement do dyplomu otwierają drogę do rynku pracy w krajach Unii Europejskiej

Czy, ucząc się w szkole średniej, zastanawialiście się nad możliwością podjęcia przyszłej pracy zawodowej zagranicą? Czy dyplom zawodowy, który otrzymaliście po zdaniu egzaminu zawodowego, bez problemu pomoże wam w zdobyciu wymarzonej pracy? A może pracodawcy w krajach Unii Europejskiej chcą uzyskać bardziej konkretne informacje dotyczące zdobytych przez was kwalifikacji, kompetencji czy umiejętności zawodowych? Wyczerpującej wiedzy na ten temat dostarczy Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W jaki sposób można uzyskać Suplement do dyplomu, który może ułatwić zdobycie wymarzonej pracy zagranicą?

Jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie dokumentów wymienionych w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych w zakresie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) oraz za koordynację, we współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi, działań związanych z ich wdrażaniem, są Krajowe Centra Europass (KCE).

Jednym z ww. dokumentów jest Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dokument wydawany jest w Polsce przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne osobie, która zdała egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskała Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe. Dostępny jest w językach polskim i angielskim. Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) suplementy do dyplomów odnoszące się do egzaminów zawodowych w formule 2012 , 2017 i 2019 wydawane są wraz z dyplomami, co w praktyce oznacza, że każdy absolwent, który zdał egzamin zawodowy otrzyma również suplement (dotychczas wydawane były one na wniosek). Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa powyżej.

Co zawiera Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

Każdy suplement zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu lub świadectwa zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania. Suplementy są ściśle powiązane z zawodem – w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu / świadectwa otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplementach dodatkowo umieszczany jest numer dyplomu / świadectwa oraz nazwisko i imię jego posiadacza. Poza suplementami posiadaczom dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego wydawane są

Suplementy do dyplomu mistrzowskiego i świadectwa czeladniczego. Instytucjami odpowiedzialnymi za wydawanie ww. dokumentów są izby rzemieślnicze, natomiast podstawę prawną ich wydawania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Zakres informacyjny Suplementu obejmuje następujące kwestie:

Nazwa dyplomu / świadectwa: w rubryce tej podana jest nazwa dyplomu / świadectwa zawodowego, do którego dany suplement stanowi uzupełnienie. Nazwa ta występuje zarówno w języku oryginału, jak i w tłumaczeniu na język obcy. Ważna informacja, o której należy pamiętać: suplement nie zastępuje dyplomu.

Profil umiejętności i kompetencji: szczegółowy opis umiejętności nabytych w toku kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu / świadectwa. Przykładowo dla zawodu technik hotelarstwa są to następujące umiejętności w ramach danej kwalifikacji (TG.12., TG.13.): kompleksowa obsługa gości hotelowych zgodnie z ich potrzebami, obowiązującymi standardami i etyką zawodową, rezerwacja i sprzedaż usług hotelarskich, planowanie i realizacja działań marketingowych i sprzedażowych dotyczących usług hotelarskich, wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych podczas wykonywania zadań zawodowych, utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie, przygotowanie jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości, sporządzanie i podawanie śniadania zgodnie z ofertą i standardem hotelu, organizacja i realizacja usług hotelarskich, uwzględniających potrzeby gości i standard obiektu.

Na podstawie niniejszego opisu pracodawca uzyskuje informacje, ułatwiające mu podjęcie decyzji o ewentualnym zatrudnieniu ubiegającego się o pracę kandydata.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu / świadectwa: wykaz zawodów, w ramach których posiadacz dyplomu / świadectwa może podjąć pracę. Przykładowo w przypadku zawodu rybak śródlądowy zawodem dostępnym jest technik rybactwa śródlądowego (po uzupełnieniu dodatkowej kwalifikacji).

Podstawa wydania dyplomu / świadectwa: informacje o instytucji wydającej dyplom / świadectwo oraz władzach sprawujących nad nią nadzór, warunkach złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czeladniczego lub mistrzowskiego, dostępie do następnego poziomu kształcenia, umowach międzynarodowych dotyczących uznawania kwalifikacji (jeśli takie istnieją), a także o rozporządzeniu będącym podstawą prawną do wydania dyplomu / świadectwa. Jak wspomniano wcześniej w Polsce instytucjami wydającymi suplementy są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (osiem jednostek działających w regionach: Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź, Jaworzno, Łomża, Wrocław, Gdańsk), nad którymi nadzór sprawuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Istotną kwestią z punktu widzenia uznawalności wykształcenia jest informacja dotycząca ramy kwalifikacji na poziomie narodowym i międzynarodowym (przykładowo dla zawodu technik hotelarstwa są to odpowiednio PRK IV i ERK 4; więcej nt. ram kwalifikacji: https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/).

Przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu/świadectwa dotyczy informacji w zakresie formy kształcenia lub typu szkoły prowadzących do uzyskania danego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z określeniem udziału procentowego kształcenia teoretycznego i praktycznego w programie. W suplementach dla osób podejmujących naukę zawodu w rzemiośle umieszczona jest informacja o warunkach dopuszczenia danej osoby do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Informacje dodatkowe: adresy stron internetowych instytucji, w których można uzyskać więcej informacji na temat systemu kształcenia zawodowego w Polsce, w tym krajowego systemu kwalifikacji.

Nota objaśniająca: adnotacja dotycząca europejskich dokumentów prawnych stanowiących podstawę wydawania suplementów do dyplomów.

Szczegółowe informacje dotyczące Suplementów do dyplomów oraz baza wzorów suplementów w językach polskim i angielskim dla zawodów w formule 2017 dostępne są na stronie internetowej Krajowego Centrum Europass.