Reforma chętnym nie przeszkodzi


Zmiany w strukturze edukacji nie oznaczają, że gimnazja muszą rezygnować z udziału w programie Erasmus+. Nic nie stoi na przeszkodzie, by szkoły te startowały w konkursach w 2017 i 2018 r.

Oto pięć najważniejszych kwestii – związanych z reformą edukacji – które trzeba uwzględnić, jeśli zamierza się realizować w gimnazjach projekty w ramach Erasmusa+.

1. DŁUGOŚĆ TRWANIA PROJEKTU

Planując przedsięwzięcie, trzeba wziąć pod uwagę, że ostatnie trzecie klasy gimnazjów opuszczą ich mury w czerwcu 2019 r. (po tym czasie szkoły zostaną ostatecznie przekształcone). Dlatego też warto rozważyć realizację takich projektów, które dobiegną końca przed czerwcem 2019 r. (np. projekty roczne), choć inicjatywy w ramach programu Erasmus+ mogą trwać od 12 do 24 (KA1) lub 36 (KA2) miesięcy. Rozsądne zaplanowanie czasu trwania przedsięwzięcia pozwoli osiągnąć założone cele (np. zrealizować mobilności, których liczbę również należy racjonalnie określić) i wypracować rezultaty. Krótszy projekt, ale dobrze zaplanowany i odpowiadający na potrzeby szkoły może przynieść równie duże korzyści, jak inicjatywy trwające dłużej.

2. NAUCZYCIELE JAKO GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Nauczyciele pracujący w przekształcanych gimnazjach mogą w efekcie reformy szkolnictwa zmienić miejsce zatrudnienia czy zmniejszyć wymiar etatu w szkole. Jeżeli więc w ramach przedsięwzięcia projektowego zaplanowano mobilności szkoleniowe dla nauczycieli (a jest taka możliwość zarówno w akcji 1 – Mobilność kadry edukacyjnej, jak i w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz wymiany dobrych praktyk), należy przewidzieć ryzyko wystąpienia zmian w gronie uczestników mobilności i stworzyć ich listę rezerwową.
Takie rozwiązanie zapewni projektowi ciągłość i uchroni szkołę przed niezrealizowaniem jego założeń.

3. SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTU I ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Dosyć często bywa, że szkolny koordynator jest jedyną osobą wdrożoną w projekt. Zarządza organizacją działań, kontaktuje się z zagranicznymi partnerami czy czuwa nad przebiegiem przedsięwzięcia. W sytuacji, gdy koordynator przestanie pełnić tę funkcję lub zmieni miejsce zatrudnienia, pojawia się problem z ciągłością w zarządzaniu projektem i jego realizacją.
Aby tego uniknąć, niezbędne jest powołanie zespołu projektowego, którego członkowie – w zbliżonym stopniu zaangażowani w zarządzanie inicjatywą – będą mogli kontynuować realizację działań projektowych. W momentach trudnych nie do przecenienia wydaje się rola dyrektora jako osoby odpowiedzialnej (również formalnie) po stronie szkoły za zarządzanie całością projektu. Dlatego też warto zadbać o to, by zapewnić dyrekcji dostęp do ważnych dokumentów, korespondencji z partnerami oraz, co jest niezwykle istotne, danych dostępu do systemów online, które są wykorzystywane w projekcie.

4. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

Dużym wyzwaniem dla szkół, które będą przekształcane, może się okazać opisanie we wniosku sposobów na zapewnienie trwałości rezultatów wypracowanych w projekcie. Wszelkie rezultaty materialne – programy nauczania, podręczniki metodyczne, pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe online (w tym również dostępne na platformach kursy e-learningowe, gry edukacyjne czy interaktywne podręczniki) – zostaną przekazane prawnemu następcy gimnazjum. Jeśli więc placówka zostanie przekształcona np. w szkołę podstawową, wypracowane rezultaty będą mogły być wykorzystywane w nowych strukturach i w ten sposób zapewniona zostanie ich trwałość.
A jeśli chodzi o rezultaty niematerialne: nabyte przez nauczycieli kompetencje zawodowe (np. innowacyjne metody nauczania przedmiotu), ich upowszechnianie – czyli po prostu wykorzystywanie w codziennej pracy nauczycielskiej – również będzie możliwe w nowych lub przekształconych placówkach.

5. WSPÓŁPRACA Z ORGANEM PROWADZĄCYM

W przypadku projektów programu Erasmus+ organ prowadzący szkołę jest stroną umowy finansowej, wyraża zgodę na realizację projektu, pośredniczy w gospodarowaniu budżetem oraz odgrywa istotną rolę w działaniach lokalnych. Powinien być więc od początku zaangażowany w planowanie projektu, zaznajomiony z koncepcją realizacji oraz wpływem na społeczność szkolną i lokalną. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień – w tym także na ujęcie projektu w budżecie organu prowadzącego.
Dobra współpraca z organem prowadzącym przełoży się też na skuteczność upowszechniania i promocji projektu. Władze samorządowe mają doskonałe narzędzia, by zapewnić trwałość upowszechnianych rezultatów. Sukces projektu będzie wspólnym dziełem organu prowadzącego i szkoły, co umocni dobre relacje pomiędzy stronami.