Staż zawodowy kluczem do kariery


Czy warto wyjeżdżać na praktyki zagraniczne? Z badań przeprowadzonych wśród absolwentów staży zawodowych wynika, że zdobyte poza Polską doświadczenie zwiększa szansę na lepszą pracę.

Badanie miało określić wpływ mobilności edukacyjnej na losy uczestników staży i praktyk uczniowskich, realizowanych w ramach programów: Erasmus+, Leonardo da Vinci, PO KL oraz PO WER. Do absolwentów staży wysłano ankietę, część osób zaproszono też do udziału w wywiadach pogłębionych i grupach fokusowych.

Ponad 80 proc. respondentów ankiety potwierdziło, że staż pozwolił im na poznanie innego systemu i kontekstu pracy. Większość absolwentów szkół była zgodna, że takie doświadczenie ma istotny wpływ na życie zawodowe, zwracano też jednak uwagę, że wpływ ten zależy od wielu czynników, m.in. długości wyjazdu, rodzaju wykonywanej pracy, kryteriów rekrutacji czy organizacji i jakości opieki mentorskiej. Okazało się również, że zdecydowana większość byłych stażystów, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły, postrzega udział w stażu jako życiową lekcję dorosłości, samodzielności i prawdziwej pracy. Pytani o inne korzyści, respondenci wspominali także o tym, że taki wyjazd to dobra inwestycja w przyszłość – wiąże się bowiem np. z możliwością otrzymania certyfikatów – w szczególności Europass-Mobilność.

Decyzja o podjęciu przez respondentów nauki w szkole zawodowej często wynikała z możliwości zdobycia zarówno świadectwa maturalnego, jak i praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów miało sprecyzowane oczekiwania odnośnie do korzyści ze stażu na etapie wyboru szkoły. Co więcej, duża część respondentów kontynuuje naukę i łączy ją z pracą zawodową, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach doszkalających. Pojawiały się również deklaracje, że wpływ na taką decyzję miał udział w zagranicznych mobilnościach.

Chociaż w opinii uczestników wywiadów priorytetem w rozwoju zawodowym jest zdobycie praktycznych umiejętności, a nie dyplom uniwersytecki, należy podkreślić, że ponad jedna czwarta respondentów to studenci lub absolwenci uczelni. Ponad 68 proc. osób, które zdecydowały się pójść na studia, kontynuuje lub zamierza kontynuować karierę naukową. Zdecydowana większość badanych absolwentów szkół zawodowych podejmuje pracę w trakcie studiów.

Badanie pokazało też, że osoby, które uczestniczyły w mobilności zawodowej chętnie deklarują gotowość do wyjazdu w poszukiwaniu pracy do innego kraju. Ponad 70 proc. pracujących respondentów potwierdziło, że zagraniczne staże i praktyki ułatwiają młodym ludziom poszukiwanie pracy poza Polską. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość badanych mieszka na stałe nad Wisłą, a tylko niespełna 7 proc. przebywa stale lub tymczasowo za granicą.