Studenci dobrze przygotowani do kariery


Jak wyjazd na stypendium programu Erasmus wpływa na losy studentów? Jak wygląda ich życie po zakończeniu edukacji? Na te pytania odpowie nowe badanie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Badanie losów studentów uczestniczących w programie Erasmus w latach 2007-2015 ma sprawdzić, jak wyjazd za granicę wpłynął na życie uczestników. Szczególny nacisk położono na przeanalizowanie wpływu wyjazdu na: rozwój kompetencji i umiejętności, dalszą edukację uczestników oraz ich karierę zawodową.

W czerwcu i lipcu 2017 r. zrealizowano pilotaż badania. Co z niego wynika? Odpowiedzi pokazują, że studenci są bardzo zadowoleni z zagranicznych mobilności. Ponad 90 proc. respondentów deklaruje, że gdyby mogło, pojechałoby raz jeszcze do tego samego kraju i tej samej uczelni (lub – w przypadku praktyk – tej samej instytucji). Ośmiu na dziesięciu studentów po powrocie z wyjazdu utrzymuje kontakt z osobami poznanymi za granicą. W większości są to relacje koleżeńskie i przyjacielskie, ale 16 proc. studentów utrzymuje też kontakty o charakterze zawodowym, a 12 proc. – o charakterze akademickim.

Studenci są zgodni, że mobilność w CV poprawia ich pozycję na rynku pracy. Co ciekawe, nieco większa grupa osób uznaje, że stypendium ma większe znaczenie w przypadku szukania pracy za granicą niż w Polsce.

Respondenci twierdzą też, że studia przygotowały ich raczej dobrze do przyszłej kariery (zwłaszcza pod względem możliwości wykonywania różnych zadań i elastyczności na rynku pracy). Znaczna większość ankietowanych ocenia także, że ukończony kierunek umożliwił im podjęcie dobrze płatnej profesji oraz pracę w wyuczonym zawodzie. Jedynie nieco ponad połowa badanych potwierdza natomiast, że dzięki studiom jest w stanie uruchomić działalność gospodarczą.

Studenci, którzy znaleźli pierwszą stałą pracę po powrocie ze stypendium zgadzają się, że udział w programie Erasmus pomógł im podczas rekrutacji – twierdzi tak niemal 70 proc. respondentów. Aż 80 proc. studentów podkreślało w trakcie poszukiwania pracy, że korzystało ze stypendium Erasmusa.

Badanie pilotażowe pozwoliło również ocenić aktywność studentów na rynku pracy. Znaczna większość ankietowanych – aż 80 proc. – zadeklarowała, że choć raz w trakcie nauki uczestniczyła w stażach lub praktykach w Polsce. Większość biorących udział w badaniu jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę zawodową (dorywczo lub na stałe). W trakcie wakacji pracowało 52,94 proc. studentów, a 55,29 proc. – także podczas roku akademickiego. 45 proc. wszystkich respondentów zdobyło stałe zatrudnienie w czasie studiów, zaś połowa rozpoczęła taką pracę po ich ukończeniu. Żadnej pracy zarobkowej w trakcie studiów nie podjął zaledwie jeden na pięciu studentów. Co szczególnie ważne, prawie 2/3 spośród tych, którzy pracowali podczas nauki, zadeklarowało w ankiecie, że ich ówczesna praca była związana z kierunkiem studiów.

Badanie pilotażowe zostało zakończone – od października 2017 r. trwa badanie główne. Uczestniczą w nim studenci wyjeżdżający na stypendium w programie Erasmus w latach 2007-2015. Raport z wynikami FRSE opublikuje na początku 2018 r.