Więcej środków na edukację dorosłych!


Będzie więcej środków na dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji dorosłych. Pieniądze pochodzić będą nie tylko z programu Erasmus+, ale też z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki z programu Erasmus+ przeznaczane na edukację dorosłych stale wzrastają – w 2017 r. wynoszą już blisko 6 mln euro. W roku 2018 zapowiadane jest dalsze zwiększanie budżetu sektora Edukacja dorosłych (do ponad 6,4 mln euro), a środowisko związane z tym obszarem stale lobbuje na rzecz dalszego wzrostu finansowania.

Budżet sektora rozdzielany jest na dwie akcje: Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (akcja 1) oraz Partnerstwa strategiczne (akcja 2), przy czym środki przeznaczane na projekty mobilności są wielokrotnie mniejsze niż na projekty partnerskie. Szacuje się, że zwiększony w 2018 r. budżet wystarczy na dofinansowanie 35 projektów mobilności i 42 partnerstw.

Mimo tych zmian środki przeznaczone na edukację dorosłych wciąż stanowią najmniejszą część budżetu programu Erasmus+ (5 proc.). Dlatego też FRSE podjęła starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Planuje się, że w 2018 r. projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, które znajdą się na liście rezerwowej programu Erasmus+, otrzymają wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ten sposób będzie można podwoić liczbę dofinansowanych przedsięwzięć. FRSE spodziewa się, że będzie mogła zaakceptować aż 70 projektów!

Projekty w akcji 1 polegają głównie na organizowaniu zagranicznych wyjazdów dla pracowników organizacji i instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych. Cele wyjazdów muszą być zgodne z planami rozwojowymi organizacji i dotyczyć podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy edukatora czy organizatora edukacji dorosłych. Wyjazd może dotyczyć obserwacji pracy kadr podobnych organizacji zagranicznych (job shadowing), prowadzenia zajęć w organizacji goszczącej, ale też może polegać na udziale w kursie. Zaletą projektów jest to, że są stosunkowo proste i nie wymagają wkładu własnego. Co ważne, z wyjazdów mogą korzystać również wolontariusze organizacji wnioskującej o dofinansowanie.

Ponieważ tematem szczególnie ważnym w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+ jest wspieranie uczenia się osób dorosłych z grup defaworyzowanych, w tym z mniejszymi umiejętnościami podstawowymi, zapraszamy do ubiegania się o dofinansowanie przede wszystkim organizacje i instytucje prowadzące takie działania – stowarzyszenia i fundacje, instytucje wspierające edukacyjnie osoby gorzej radzące sobie w życiu i inne podmioty aktywne w tym obszarze.

Z kolei z uwagi na to, że rok 2018 ogłoszono Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego do realizacji działań edukacyjnych na rzecz dorosłych zachęcamy również instytucje kultury. Warto więc odwiedzić stronę internetową www.erasmusplus.org.pl lub skontaktować się z pracownikami FRSE w celu skonsultowania pomysłów na projekty.

Alfabet Edukacji Dorosłych – K

Kompetencje Kluczowe

– połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które obejmuje: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje cyfrowe, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Zestaw tych kompetencji określono w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2006 r. Od ubiegłego roku KE prowadziła konsultacje w sprawie przeglądu ram kompetencji kluczowych, które objęły ocenę dotychczasowego korzystania z ram w państwach członkowskich, a także badania prognostyczne w celu określenia kompetencji kluczowych potrzebnych w przyszłości.

Wyniki konsultacji podsumowano w raporcie dostępnym w języku angielskim: https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en.