Wiedza, język, współpraca


Udział w projektach edukacji pozaformalnej rozwija kompetencje miękkie i poprawia znajomość języków obcych. Tak wynika z najnowszych badań efektów programu Erasmus+ Młodzież.

Każdy projekt realizowany ze środków programu Erasmus+ Młodzież powinien mieć wyraźnie zarysowany wymiar edukacyjny. Mówiąc prościej – powinien służyć przekazaniu wiedzy na dany temat i rozwinięciu określonych umiejętności.

Aby dokładnie przeanalizować efekty uczenia się w projektach Erasmus+ Młodzież, narodowe agencje z całej Europy zajmujące się programem zawiązały konsorcjum badawcze RAY (ang. Research-based analysis of Erasmus+ Youth), które za pomocą metod ilościowych i jakościowych identyfikuje najważniejsze rezultaty projektów edukacyjnych. Badanie to jest realizowane od 2010 r. (wtedy dotyczyło wpływu programu „Młodzież w działaniu”), a FRSE od początku bierze w nim udział.

W listopadzie 2014 i 2015 r. do uczestników i koordynatorów projektów dofinansowanych przez FRSE rozesłano kwestionariusze dotyczące projektów Erasmus+ Młodzież. Na przełomie czerwca i lipca 2016 r. przeanalizowano 2960 odpowiedzi otrzymanych od uczestników i 520 odpowiedzi koordynatorów projektów.

Z wypowiedzi uczestników projektów mobilności wynika, że zdecydowana większość działań realizowanych ze środków programu Erasmus+ Młodzież dotyczy różnorodności kulturowej i edukacji pozaformalnej. Uczestnicy twierdzą, że projekty programu Erasmus+ Młodzież to nie tylko dobra zabawa w międzynarodowym towarzystwie, lecz także nabywanie konkretnych umiejętności i kompetencji. 95 proc. ankietowanych twierdzi, że dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyło się pracy w grupie, 94,3 proc., że umie bardziej swobodnie komunikować się z osobami mówiącymi w innym języku, a 88,3 proc., że umie lepiej bronić swojego zdania w dyskusji. Opinie te znajdują również potwierdzenie w odpowiedziach koordynatorów projektów.

Z badania wynika także, że projekty Erasmus+ Młodzież mają wpływ na wybory edukacyjne i zawodowe ich uczestników. Po zakończeniu inicjatywy aż 95 proc. respondentów planuje kontynuować naukę języków obcych, 83,2 proc. dzięki projektowi uświadomiło sobie, które kompetencje chcą dalej rozwijać, a 74,6 proc. twierdzi, że są bardziej świadomi swoich celów zawodowych. Warto zaznaczyć też, że 71,2 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że uczestnictwo w działaniach projektowych zwiększyło ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

Znacząca większość odpowiadających (94,1 proc.) jest zdania, że udział w projekcie przyczynił się do ich rozwoju osobistego, a aż 97 proc. poleciłoby zaangażowanie w podobną inicjatywę innym młodym ludziom. Należy podkreślić, że według respondentów projekty Erasmus+ Młodzież są łatwo dostępne pod względem finansowym – 35 proc. ankietowanych zaznacza, że pokrycie kosztów uczestnictwa było dla nich łatwe, a aż 57,9 proc., że nie było konieczne.

Pełny raport z polskiej części badań RAY Fundacja przedstawi pod koniec 2016 r. W 2017 r. wyniki badań z Polski zostaną zestawione z rezultatami otrzymanymi przez inne narodowe agencje programu Erasmus+. W efekcie powstanie międzynarodowy raport dotyczący efektów programu.