Wszystkie drogi prowadzą do… edukacji!


Ruszył nowy program dla szkół, uczelni i organizacji zajmujących się edukacją pozaformalną. W I naborze najwięcej wniosków dotyczyło współpracy instytucjonalnej

Program EDUKACJA jest wyjątkowy: choć jego cele są jasno określone, beneficjenci mogą cieszyć się swobodą działań i korzystać z uproszczonych zasad finansowania. Nikt nie narzuca im jedynej słusznej koncepcji – to sami aplikujący decydują o rodzaju podejmowanych działań i sposobach na to, by wypracowane rezultaty miały dalsze oddziaływanie. Dzięki temu wnioskodawcy mają możliwość zrealizowania takiego przedsięwzięcia, którego zakres będzie odpowiadał potrzebom danej organizacji oraz jej interesariuszy, jeśli tylko wpisuje się ono w ogólne ramy Programu. Beneficjenci mogą również, rozwijając współpracę instytucjonalną, zająć się wypracowaniem lokalnych, regionalnych lub krajowych strategii, umożliwiających zmianę podejścia w zakresie edukacji.

Z czego wynika to, że Program EDUKACJA jest tak elastyczny? Wpływ na to ma fakt, że państwami darczyńcami są Norwegia, Islandia i Liechtenstein, czyli kraje, których mieszkańcy zwykle mają bardzo praktyczne podejście do życia. Znalazło to odzwierciedlenie w dokumentach: ustalone przez darczyńców „Wytyczne dotyczące wyników” podkreślają znaczenie zarządzania przez wyniki na każdym etapie wdrażania programów.

Swoboda działań gwarantowana w programie to także rezultat przekonania, że to wnioskodawcy najlepiej znają swoją organizację, wyzwania, jakie przed nią stoją, a także metody skutecznego dotarcia do jej interesariuszy. FRSE świadomie postanowiła nie narzucać swojej wizji – w Programie EDUKACJA wprowadzono tylko minimalne ograniczenia, związane z czasem trwania, wysokością wydatków kwalifikowalnych, wskaźnikami, kwalifikowalnością instytucji oraz celami programu. Jednocześnie tam, gdzie to było możliwe, zastosowano stawki ryczałtowe. Ich późniejsze rozliczenie z punktu widzenia Operatora Programu sprowadza się do potwierdzenia zrealizowania działania.

W I naborze podmioty prowadzące działalność edukacyjną złożyły 183 wnioski, w tym:
> 62 wnioski w Komponencie I, poświęconym rozwojowi kadry (49 wniosków na wizyty studyjne oraz 13 na intensywne szkolenia);
> 21 wniosków w Komponencie II, związanym z mobilnością w szkolnictwie wyższym;
> 100 wniosków w Komponentach III i IV, obejmujących współpracę instytucjonalną (z których 38 dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego). II nabór zaplanowano na drugi kwartał 2020 r.
Więcej informacji na stronie: education.org.pl.