Badanie losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych ze środków programu Erasmus (VET)


Badanie ma przynieść wiedzę nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów mobilności w ramach programu ERASMUS (w tym też Leonardo), a także odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazdy z Erasmusa i jeśli tak, to w jaki sposób miały wpływ na dalsze losy ich uczestników.

Badanie odnosi się do kwestii rozwoju kompetencji, wyboru dalszych ścieżek zawodowych uczniów szkolnictwa zawodowego, a także aspektów kulturowo-społecznych, w tym zagadnień mobilności wewnątrz UE, zarówno w sferze edukacji, zamieszkania, jak i pracy. Realizacja badania miała miejsce w roku 2017 (desk research i opracowanie metodologii  – I kwartał 2017 r., badanie ilościowe i jakościowe – II kwartał 2017 r.).

Jego wyniki można znaleźć tutaj

VET tracer study participant survey

The aim of the research was to collect information on the educational and career pathways of mobility participants within the framework of the ERASMUS programme (including Leonardo) in order to check whether and to what extent programme mobilities had affected the careers of their participants.The research refers to the issue of competence development, choice of vocational pathways of VET school students, as well as cultural and social aspects, including mobility aspects within the EU in terms of education, residence and work. The research was carried out in 2017 (desk research and development of methodology – first quarter of 2017, quantitative and qualitative research – second quarter of 2017).

Its results can be found here