Badanie trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016


W 2017 roku FRSE przeprowadziła badanie w celu przeanalizowania trwałości rezultatów projektów zrealizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016.

Projekty wdrażane były przez polskie instytucje w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. W badaniu wzięły udział instytucje/organizacje, które zakończyły projekty co najmniej dwa lata przed badaniem. Miało ono charakter jakościowy, co umożliwiało wieloaspektowe poznanie badanego zjawiska i przeprowadzenie pogłębionej analizy. Objęło takie aspekty, jak rozumienie pojęcia „trwałość rezultatów” w odniesieniu do rożnych typów projektów i instytucji, identyfikacji czynników sprzyjających i utrudniających utrzymanie trwałości, a także wpływ projektów na rozwój instytucjonalny beneficjenta.

Zapraszamy do lektury wyników badania

Research on the sustainability of projects implemented by the winners of the 2011-2016 EDUinspiracje contests

In 2017, FRSE carried out a study aimed at analyzing the sustainability of the results of projects implemented by the winners of the 2011-2016 EDUinspiracje contests.  The projects were implemented by Polish institutions under the Lifelong Learning and Erasmus + Programmes. Institutions/organizations that completed projects at least two years before the survey took place were covered by the analysis. The research had a qualitative character which allowed for in-depth analysis leading to broad knowledge of the studied phenomenon. It covered such aspects as: understanding of the concept of “sustainability of project results” in relation to various types of projects and institutions; identification of factors facilitating and hindering the maintaining of projects’ sustainability; and the impact of projects on beneficiaries’ institutional development.

Feel free to read the research results (report).