Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)


Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych badaniem. Głównym celem aktywności jest zbadanie wpływu projektów mobilności kadry edukacji szkolnej, zarówno na uczestników wyjazdów, jak i na zwiększenie potencjału placówek realizujących projekty. Oprócz strony litewskiej, w aktywnościach badawczych biorą również udział Narodowe Agencje z Niemiec, Estonii, Finlandii oraz Polski. Zgodnie z założeniami projektu litewscy koordynatorzy odpowiadają za opracowanie dyspozycji do badania oraz standaryzację aktywności badawczych we wszystkich pięciu krajach partnerskich. Badanie zostanie zakończone w czerwcu 2016 roku. Wyniki zostaną zebrane i opracowane w ramach raportów krajowych, a następnie udostępnione litewskim ekspertom wiodącym, odpowiedzialnym za przygotowanie ostatecznej wersji raportu podsumowującego wszystkie zrealizowane badania.