Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)


Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1 proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna społeczność wykazała zainteresowanie realizowanymi przez nich działaniami. Ponadto 92,6 proc. koordynatorów projektów zadeklarowało, że projekt EVS był postrzegany przez lokalną społeczność jako wzbogacający, a ponad 91 proc. koordynatorów potwierdziło, że lokalna społeczność była zaangażowana w działania projektu.

W oparciu o przedstawione powyżej rezultaty, niniejsze badanie miało na celu przeprowadzenie analizy jakościowej, która pozwoliła na zbadanie wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego na grupy docelowe organizacji goszczących oraz na społeczności lokalne, w których były realizowane. Badanie miało przede wszystkim na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  •     Jakie są rezultaty długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego?
  •     W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują na grupy docelowe organizacji goszczących?
  •     W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują społeczności lokalne, w których mieszkają i na rzecz których pracują?

Badanie pozwoliło również nakreślić obraz oczekiwań organizacji goszczących i wolontariuszy w odniesieniu do długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego oraz zaobserwować, czy oczekiwania te zostały spełnione.

Badanie zostało zrealizowane przez trzy Narodowe Agencje programu Erasmus+: z Polski, Węgier i Litwy, co umożliwiło porównanie krajowych realiów, znalezienie podobieństw i różnic w odniesieniu do lokalnego wpływu projektów EVS. Międzynarodowa analiza porównawcza została zawarta w raporcie międzynarodowym, a niniejszy raport przedstawia wyniki badania dla Polski. Badanie zostało sfinansowane w ramach budżetu współpracy Narodowych Agencji programu Erasmus+ (TCA).

 

 

 

The Impact of European Voluntary Service on Local Communities (2016)

The results of the Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme (RAY) show that long term EVS projects have significant impact on the local communities where they are carried out. 95.1 percent of coordinators of such projects stated that the local community had demonstrated interest in their project actions . Moreover, 92.6 percent of project coordinators declared the EVS project was perceived by the local community as enriching, and more than 91 percent of coordinators confirmed that the local community had been involved in project’s actions.

On the basis of the results outlined above, the purpose of this research was to conduct qualitative research which allowed for checking the impact of long-term European Voluntary Service projects on the target groups of host organisations and on the local communities where the projects were carried out. The research was aimed above all at finding the answer to the following questions:

  • What are the results of long –term European Voluntary Service projects?
  • How do the long-term European Voluntary Service projects, and the foreign volunteers who participate in them, impact the target groups of host organisations?
  • How do the long-term European Voluntary Service projects, and the foreign volunteers who participate in them, impact local communities which they live in and which they are working for?

The research allowed also to outline the picture of the expectations that host organisations and volunteers have of long-term European Voluntary Service projects as well as to observe whether these expectations were met.

The research was carried out by three National Agencies of the Erasmus+ Programme: from Poland, Hungary and Lithuania, which made it possible to compare realities of these countries and recognise similarities and dissimilarities in the local impact of European Voluntary Service projects. The international comparative analysis has been included in an international report whereas this report presents the results for Poland. The research was financed from the budget for Transnational Cooperation Activities of the Erasmus+ National Agencies (TCA).