Analiza uznawalności akademickiej efektów kształcenia studentów korzystających z programu mobilności w ramach Erasmus+


Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy uznawalności akademickiej efektów kształcenia studentów z pięciu krajów, którzy studiowali za granicą w ramach programu Erasmus + w latach  2014–2016. Badanie opiera się na analizie ilościowej danych zawartych w raportach uczestników (łącznie niemal 60 000 mobilności studentów) oraz innych informacji udostępnionych przez Narodowe Agencje z uczestniczących w badaniu krajów (Dania, Estonia, Łotwa, Polska i Szwecja). W celu uzupełnienia danych ilościowych przeprowadzono indywidualne studia przypadków w poszczególnych krajach, w ramach których zrealizowano  wywiady z 67 respondentami.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.

Analysis of academic recognition for higher education students studying abroad with the Erasmus+ programme

This report presents the findings and conclusions of a study on academic recognition for students from five countries, who studied abroad within the Erasmus+ programme in the period 2014–2016. The study builds on a quantitative analysis of Participant Report data (altogether nearly 60,000 student mobilities) and other information made available by the respective National Agencies (Denmark, Estonia, Latvia, Poland and Sweden). Individual country case studies were conducted to complement the quantitative data, with the total of 67 respondents interviewed as a part of case studies.

We invite you to read study results here.