Erasmus… i co dalej? Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus


Dokonywana przez FRSE analiza losów studentów uczestniczących w projektach mobilności w programach Erasmus i Erasmus+ zakłada połączenie dwóch schematów badawczych: trackingowego (przekrojowego) oraz panelowego (podłużnego). Wyniki przedstawione w poniższym raporcie odnoszą się do badania przeprowadzonego metodą trackingową. Zostało rozpoczęte w 2017 r., kiedy przeprowadzono pilotaż narzędzia na grupie 3 tys. respondentów. Pierwszy pomiar rozpoczął się w listopadzie 2017 r., a zakończył w styczniu 2018 r. Badanie służyło sprawdzeniu, w jaki sposób odbywa się przejście z edukacji na rynek pracy, jak układają się losy absolwentów polskich uczelni oraz w jakim zakresie zagraniczne mobilności wpłynęły na życie stypendystów. W badaniu wzięli udział uczestnicy projektów mobilności w programach Erasmus+ oraz Erasmus, tj. studenci, którzy dzięki otrzymanemu stypendium odbyli część swoich studiów za granicą lub zrealizowali tam praktyki zawodowe.

Raport z badania

Erasmus … and what next? Survey on the educational and professional career paths of Polish students participating in mobility projects under the Erasmus programme

  The analysis of career pathways of HE students participating in mobility projects under the Erasmus and Erasmus + programmes carried out by FRSE combines two research schemes: tracking (cross-sectional) and panel (longitudinal). The results presented in the report (see below) refer to the research carried out with the use of the tracking method. It was initiated in 2017 when a pilot study was carried out on the group of 3 thousand respondents. The first measurement began in November 2017 and ended in January 2018. The study showed how the transition from education to the labour market takes place, career pathways of Polish universities graduates and how the mobility projects influenced the lives of their participants. Participants of mobility projects under Erasmus + and Erasmus programmes took part in the survey, i.e. students who studied abroad or completed apprenticeships there.

Study results are presented here